<< Geri Yazdır
Mycobacterium tuberculosis Suşlarında Antitüberküloz İlaç Direnç Oranlarının BACTEC 460 TB Kültür Sistemi ile Değerlendirilmesi

Mycobacterium tuberculosis Suşlarında Antitüberküloz İlaç Direnç Oranlarının
BACTEC 460 TB Kültür Sistemi ile Değerlendirilmesi#

Özgül KISA*, Ali ALBAY*, Orhan BAYLAN*, Levent DOĞANCI*


* Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA

ÖZET

Mycobacterium tuberculosis'in dört primer antitüberküloz ilaç için duyarlılığını saptamak amacıyla, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Mikobakteriyoloji Laboratuvarı'na Ocak 1998-Nisan 2001 tarihleri arasında gönderilen örnekler retrospektif olarak değerlendirildi. İzoniazid (INH), streptomisin (S), etambutol (E) ve rifampine (R) duyarlılık testleri, BACTEC 460 TB kültür sistemi ile gerçekleştirildi. M. tuberculosis pozitif olarak bulunan 390 hastaya ait 886 izolatın, her hasta için tek bir suşu değerlendirmeye alındı. İzolatların %85.6'sı dört ilaca birden duyarlı bulunurken, %14.4'ü en az bir ilaca dirençliydi. Sadece tek bir ilaca dirençlilik oranı %10.3, dört ilacın hepsine birden dirençlilik oranı ise %0.5 olarak bulundu. Çok ilaca direnç (MDR) izolatların %1.0'inde, MDR hariç çok ilaca direnç ise %3.1'inde gözlendi. Bizim sonuçlarımıza göre; merkezimizde M. tuberculosis'in ilaç direnci tehlike sınırlarının altındadır. Ancak direnç oranlarının sürekli izlenmesi, ulusal tüberküloz kontrol programını desteklemek amacıyla gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Mycobacterium tuberculosis, İlaç direnci, Çok ilaca direnç, BACTEC 460 TB kültür sistemi

SUMMARY

The Evaluation of the Antituberculous Drug Resistance Rates of Mycobacterium tuberculosis Strains by BACTEC 460 TB System

We retrospectively evaluated the specimens sent to Microbiology and Clinical Microbiology Laboratory between January 1998 and April 2001 to detect the susceptibility rates of Mycobacterium tuberculosis strains to four primary antituberculous drugs. Drug susceptibility tests to isoniazid (INH), streptomycin (S), ethambutol (E), and rifampin (R) were performed by using the radiometric BACTEC 460 TB system. From 390 patients, 886 isolates evaluated and multiple isolates from a single source were agreed as one strain, and 85.6% of isolates were susceptible to all four major drugs, whereas 14.4% were resistant to at least one. Mono resistance rate was 10.3% and two strains (0.5%) were resistant to all four drugs. Multidrug resistance (MDR) was found in 1.0% of the isolates while polyresistance rate other than MDR was observed in 12 (3.1%) isolates. Continuous monitoring of drug resistance in M. tuberculosis is essential in order to support national tuberculosis control programs although our resistance rates are below the dangerous zone.

Key Words: Mycobacterium tuberculosis, Drug resistance, Multidrug resistance, BACTEC 460 TB culture system

Yazışma Adresi:

Dr. Özgül KISA

Gülhane Askeri Tıp Akademisi

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

06018, Etlik-ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 02.11.2001   Kabul Tarihi: 03.05.2002

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.