<< Geri Yazdır
Febril Nötropenik Atakların Değerlendirilmesi

Febril Nötropenik Atakların Değerlendirilmesi

Nebahat DİKİCİ*, Onur URAL*


* Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, KONYA

ÖZET

Bu çalışmada, ateşli nötropenik olgularda infeksiyon odakları, uygulanan tedavi rejimleri, tedavide başarı oranı ve mortalite oranı araştırıldı. Çalışmamızda, toplam 67 hastada gözlenen 82 ateşli nötropenik atak değerlendirildi. Olguların 41'i lösemi, 9'u lenfoma, 8'i diğer hematolojik malignitelere sahipti ve 9'unda herhangi bir hematolojik malignite bulunmuyordu. Olgularda yapılan incelemeler sonucunda, 35 (%42.7) hastada mikrobiyolojik olarak dokümante edilen infeksiyon, 30 (%36.6) hastada klinik olarak tespit edilmiş infeksiyon, 17 (%20.7) hastada nedeni saptanamayan ateş tespit edildi. Total nötrofil sayısı ile ateş nedenleri arasında anlamlı bir fark görülmedi (p> 0.05). Olguların %75.6'sına kombine tedavi, %14.6'sına monoterapi, %9.8'ine değişik tedaviler verilmiştir. Olguların 61 (%88.4)'inde tedavide başarı elde edilmiş, 8 (%11.6)'i kaybedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Febril nötropeni, İnfeksiyon, Tedavi

SUMMARY

Evaluation of Febrile Neutropenic Attacks

In this study, origin of infection, therapeutic protocols, success and mortality rate of therapy were investigated in febrile neutropenic cases. Eighty-two febrile neutropenic attacks in 67 patients (42 male, 25 female) between age 2-82 years were evaluated in this study. Forty-one of the patients were diagnosed as leukemia, 9 as lymphoma, 8 as other hematological malignancies. No hematological malignancies were found at 9 patients. At the end of the examinations, microbiologically documented infection was reported in 35 (42.7%) patients, clinically defined infection was reported in 30 (36.6%), and fever of unknown origin was reported in 17 (20.7%) patients. There was no statistically significant difference between absolute neutrophil count and aetiology of fever (p> 0.05). 75.6% of patients were treated with combined therapy, 14.6% of patients with monotherapy and 9.8% of them were treated with different therapies. Success in treatment was achieved at 61  (88.4%) patients, 8 (11.6%) patients died.

Key Words: Febrile neutropenia, Infection, Treatment

Yazışma Adresi:

Dr. Nebahat DİKİCİ

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları

Anabilim Dalı

KONYA

e-mail: nebahatdikici@mynet.com

Makalenin Geliş Tarihi: 14.06.2001   Kabul Tarihi: 29.04.2002

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.