<< Geri Yazdır
Nedeni Bilinmeyen Ateş: 35 Olgunun Analizi

Nedeni Bilinmeyen Ateş: 35 Olgunun Analizi

Paşa GÖKTAŞ*, Nurgül CERAN*, Diler COŞKUN**, Ahmet YENİSOLAK*, Emin KARAGÜL*,
Seyfi ÖZYÜREK*


  * Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

** Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL

ÖZET

Bu çalışmada, Haziran 1993-Haziran 1999 tarihleri arasında kliniğimizde nedeni bilinmeyen ateş tanısıyla izlenen 35 olgu değerlendirilmiştir. Olguların 18 (%51.4)'i kadın, 17 (%48.6)'si erkektir. Yaşları 14-71 arasında olup, ortalama yaş 38 olarak bulunmuştur. Hastalarda 5-58 gün arasında, ortalama 24 günde ateş etyolojisi ortaya konmuştur. Olguların 14 (%40)'ünde infeksiyon, 8 (%23)'inde kollajen vasküler hastalık, 5 (%14)'inde neoplazm, 2 (%5.7)'sinde hipersensitivite reaksiyonu, 1 (%2.8)'inde sarkoidoz saptanmıştır. Üç olguda etyoloji aydınlatılamamış, 2 olgu takip sırasında kaybedilmiştir. İnfeksiyonlar içinde 6 (%42.8) olgu ile tüberküloz ilk sırada yer alıp, bunu 4 (%28.5) olgu ile bruselloz ve ikişer (%14.2) olgu ile infektif endokardit ve intraabdominal infeksiyon izlemektedir. Kollajen vasküler hastalıklardan 5'i Still hastalığı, 2'si sistemik lupus eritematozis, 1'i de juvenil romatoid artrit tanısı almıştır. Malignite saptanan 5 olgudan 3'ü lenfoma, 1'i kolon kanseri, 1'i ise malign histiyositozdur.

Anahtar Kelimeler: Nedeni bilinmeyen ateş, NBA

SUMMARY

Fever of Unknown Origin: Analysis of 35 Cases

In this study, 35 cases of fever of unknown origin, hospitalized at our department between June 1993 and June 1999, were evaluated. Eighteen (51.4%) of the cases were female and 17 (48.6%) were male. Ages were between 14 and 71 with a mean of 38. The diagnosis was able to be reached in 24 days (range: 5-58 days). Fourteen (40%) of the patients were found to have an infectious disease while 8 (23%) had collagen-vascular diseases, 5 (14%) had neoplasms, 2 (5.7%) had hipersensitivity reactions and 1 (2.8%) had sarcoidosis. No diagnosis has been established in 3 (8.5%) out of 35 patients. Two patients died during evaluation period. Among infectious diseases, tuberculosis was the leading cause with six (42.8%) cases, followed by brucellosis with 4 (28.5%) cases, 2 (14.2%) cases of infective endocarditis and 2 (14.2%) cases of intraabdominal infections. Among collagen-vascular diseases, five were Still's disease, two were sistemic lupus erythematosus and one was juvenile rheumatoid arthritis. Among 5 neoplastic diseases, 3 were (60%) lymphomas, 1 was colon carcinoma and the other was malign histiocytosis.

Key Words: Fever of unknown origin, FUO

Yazışma Adresi:

Dr. Nurgül CERAN

Harem İskele Caddesi No: 80/12

81170, Üsküdar-İSTANBUL

Makalenin Geliş Tarihi: 26.07.2001   Kabul Tarihi: 08.07.2002

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.