<< Geri Yazdır
Lejyoner Hastalığında Tanı Yaklaşımı: 1995-2002 Yılları Arasında İncelenen Olgularda Klinik, Mikrobiyolojik ve Epidemiyolojik Değerlendirme

Lejyoner Hastalığında Tanı Yaklaşımı: 1995-2002 Yılları Arasında İncelenen Olgularda
Klinik, Mikrobiyolojik ve Epidemiyolojik Değerlendirme#

Efsun AKBAŞ*, Ayşegül GÖZALAN*, Gül Ruhsar YILMAZ*, Bülent ACAR*, Berrin ESEN*


* Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Salgın Hastalıklar Araştırma Müdürlüğü,

Ulusal Legionella Referans Laboratuvarı, ANKARA

ÖZET

Bu çalışmada, Şubat 1995-Temmuz 2002 tarihleri arasında Lejyoner hastalığı ön tanısı ile örnekleri laboratuvarımıza gönderilmiş 183 olguya ait bulgular uygun vaka seçimi ve sonuç ilişkisi açısından irdelenmiştir. Tanı yöntemi olarak, gönderilen örnek cinsine göre kültür, direkt floresan antikor, üriner antijen testi ve seroloji kullanılmıştır. Demografik, klinik ve epidemiyolojik özellikler "Laboratuvar İnceleme İstek Formu" kayıtlarından analiz edilmiştir. Olguların büyük kısmının (%60.4) toplum kökenli pnömoni olduğu gözlenmiştir. Bunların %80.3'ünün Lejyoner hastalığı epidemiyolojisi açısından tartışmalı orta ve düşük sosyoekonomik standartlara sahip kesimlere dahil bireyler oldukları görülmüştür. İncelenmek üzere en çok tercih edilen örneğin idrar (145/183), en az tercih edilenin ise solunum yolu örnekleri (52/183) olduğu izlenmiştir. Toplam 6 (%3.3) olguda üriner antijen pozitifliği temelinde Lejyoner hastalığı saptanmıştır. Bu olguların dördü öykülerine göre seyahat-ilişkili Lejyoner hastalığı olarak bildirilmiştir. Ayrıca, serolojik inceleme bulgularına göre 9 (%4.1) olgu olası Lejyoner hastalığı olarak kaydedilmiştir. Klinik ve radyolojik olarak diğer pnömonilerden ayırt edilememesi nedeniyle, Lejyoner hastalığı tanısı spesifik mikrobiyolojik inceleme gerektirir. Buna karşın laboratuvara örnek gönderilirken bazı klinik ve epidemiyolojik özelliklerin göz önüne alınması, zamanın ve kaynakların verimli kullanımı için önemli görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Lejyoner hastalığı, Standart vaka tanımları, Epidemiyoloji, Tanı

SUMMARY

Diagnostic Approches in Legionnaires' Disease: A Clinical, Microbiological and Epidemiological Review on Cases Between 1995-2002

In this report, results of 183 cases, dispatched to our laboratory by suspicion of Legionnaires' disease between February 1995 and July 2002, were interpreted for matching to the standard case definitions and outcomes. As diagnostic techniques, culture, direct fluorescence antibody assay, urinary antigen test, and serology were used according to the samples. Demographical, clinical and epidemiological characteristics were analyzed from the records of "Laboratory Request Log". It is observed that the most of the cases (60.4%) were classified as community-acquired pneumonia. The 80.3% of these individuals came from the populations by having medium- and low socio-economic standards, that are controversial for the epidemiology of Legionnaires' disease, were comprehended. The most preferred samples were urine (145) and the less preferred samples were from lower respiratory tract (52) for sending to the laboratory. Totally 6 (3.3%) cases were confirmed as Legionnaires' disease based on positive urinary antigen test results. Four of these cases were reported as travel-associated Legionnaires' disease based on their travel histories. Additionally 9 (4.1%) cases were classified as probable Legionnaires' disease by serological findings. Since the clinical and radiological presentations of Legionnaires' disease are not discriminative, definitive diagnosis requires application of specialized microbiology techniques. However, it seems that as the samples are sending to the laboratory to take into account some of the clinical and epidemiological characteristics is essential for using the time and sources effectively.

Key Words: Legionnaires' disease, Standard case definitions, Epidemiology, Diagnose

#Bu çalışma, XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (30 Eylül-5 Ekim 2002 Antalya)'nde poster olarak sunulmuştur.

Yazışma Adresi:

Uzm. Dr. Efsun AKBAŞ

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı

Salgın Hastalıklar Araştırma Müdürlüğü AB Blok

06100, Sıhhiye-ANKARA

e-mail: rssalgin@saglik.gov.tr, akbase@basari.net.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 14.11.2002   Kabul Tarihi: 01.03.2003

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.