<< Geri Yazdır
Akdeniz Benekli Ateşi: 14 Olgunun Değerlendirilmesi

Akdeniz Benekli Ateşi: 14 Olgunun Değerlendirilmesi

Ali MERT*, Reşat ÖZARAS*, Fehmi TABAK*, Muammer BİLİR**, Recep ÖZTÜRK*, Yıldırım AKTUĞLU*


  * İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

** İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL

ÖZET

Kliniğimizde son 10 yıllık süreçte izlenen Akdeniz benekli ateşi (ABA) olgularının; yine bu dönemde ateş ve deri bulgusu ile başvuran tüm olgular içindeki oranını, klinik özelliklerini ve özellikle ateş + makülopapüler döküntü ile başvuran bir olguda, etyolojide ABA'yı kuvvetle düşündüren öngördürücüleri belirlemeyi amaçladık. Kliniğimizde 1993-2002 yılları arasında izlenen, ateş ve deri bulgusu olan olguların sayısı ve bu olgulardan ABA tanısı alanların klinik özellikleri, serolojik sonuçları, dosyalarından ayrıntılı olarak çıkarıldı. ABA tanısı; hastaların epidemiyolojik ve klinik özelliklerine, doksisiklin tedavisine iki gün içinde alınan klinik yanıta göre koyulmuştu. Kliniğimizde son 10 yıllık süreçte ateş ve deri bulgusu olan 140 olgunun izlendiği ve bu olgulardan 14 (%10)'ünün (dört kadın, 10 erkek, ortalama yaş: 41, yaş aralığı: 17-70) ABA olduğu saptandı. Olgularımızın klinik özellikleri; ateş (%100), raş (%100), kas ve/veya eklem ağrısı (%93), baş ağrısı (%86), peteşiyal döküntü (%21), kara leke (%14), lökositoz (%71), trombositopeni (%19) ve sedimentasyon yüksekliği (%100) idi. Epidemiyolojik ve klinik olarak ABA düşünülen olgularımızın dokuzunda tanı serolojik olarak da doğrulanmıştı. Olguların birinde komplikasyon olarak fasiyal paralizi gözlenmişti ve 6 (%60)'sına kliniğimize başvuru öncesi değişik antibiyotiklerin verildiği öğrenilmişti. Sonuç olarak; ilkbahar, yaz ve sonbahar aylarında, ateş, makülopapüler döküntü, baş ağrısı ve/veya kas-eklem ağrısı üçlüsü ile başvuran her olguda mutlaka bu hastalık da akla getirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Akdeniz benekli ateşi, Ateş, Döküntü

SUMMARY

Mediterranean Spotted Fever: A Review of 14 Cases

We aimed to determine the followings: The patients with Mediterranean spotted fever (MSF) followed during last 10 years, the rate of these patients to the ones admitted with fever and rash, clinical features, and the factors predicting the diagnosis of MSF among the patients admitted with fever and rash.  Between 1993 and 2002, all the patients admitted with fever and rash were determined. The clinical features and serological results of the patients diagnosed as MSF were further investigated through their files. The diagnosis of MSF was established by epidemiological and clinical features, and also by clinical response within 2 days after doxycycline treatment. During the last 10 years, 140 patients admitted with fever and rash, 14 (10%, 4 female, 10 male, mean age: 41 years, range: 17-70) were diagnosed as MSF. Clinical features were as follows: Fever (100%), rash (100%), myalgia and/or arthralgia (93%), headache (86%), petechiae (21%), tache noire (14%), leukocytosis (71%), thrombocytopenia (19%), and accelerated erythrocyte sedimentation rate (100%). In nine patients, the diagnosis of MSF established by epidemiological and clinical features was confirmed by serological studies. As a complication, one patient developed facial paralysis. Six patients (60%) had been given several antibiotics. MSF should be considered in the differential diagnosis when a patient is admitted with fever, maculo-papular rash, headache and/or myalgia-arthralgia especially in spring, summer and autumn.

Key Words: Mediterranean spotted fever, Fever, Rash

Yazışma Adresi:

Doç. Dr. Ali MERT

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Anabilim Dalı

34303, Cerrahpaşa, İSTANBUL

e-mail: doktoralimert@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 01.06.2002   Kabul Tarihi: 17.03.2003

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.