<< Geri Yazdır
Akut Miyeloblastik Lösemili Bir Hastada Corynebacterium jeikeium Bakteremisi: Olgu Sunumu

Akut Miyeloblastik Lösemili Bir Hastada Corynebacterium jeikeium Bakteremisi:
Olgu Sunumu#

Çiğdem KUZUCU*, Emin KAYA**, Bengül DURMAZ*, M. Sait TEKEREKOĞLU*, Neşe ALTINIŞIK*,
Mehmet BAYRAKTAR*, İsmet AYDOĞDU**


  * İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

** İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, MALATYA

ÖZET

Corynebacterium jeikeium, primer olarak hematolojik malignansisi olan hastalarda sepsise neden olmaktadır. Akut miyeloblastik lösemili 49 yaşında bir erkek hastada, indüksiyon tedavisi sonrası deri lezyonları, ateş ve dördüncü metakarpofalangeal eklem üzerinde şişme ve ekimoz oluşmuş, hastanın iki kan kültüründe de sadece vankomisin ve teikoplanine duyarlı C. jeikeium üremiştir. Vankomisin tedavisiyle hastanın semptomları düzelmiştir.

Anahtar Kelimeler: Corynebacterium jeikeium, Akut miyeloblastik lösemi, Bakteremi

SUMMARY

Bacteremia Due to Corynebacterium jeikeium in a Patient with Acute Myeloblastic Leukemia: Case Report

Corynebacterium jeikeium has been reported to cause sepsis primarily in patients with hematologic malignancies. Skin lesions, swelling and bruise on the fourth metacarpophalangeal joint, associated with fever, developed in a 49 years old man with acute myeloblastic leukaemia following induction therapy. C. jeikeium isolated from two blood cultures was found to be multiresistant, being sensitive only to vancomycin and teicoplanin. There was a symptomatic improvement with vancomycin therapy.

Key Words: Corynebacterium jeikeium, Acute myeloblastic leukemia, Bacteremia

#Bu olgu sunumu, 11. Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (1-4 Nisan 2001, İstanbul)'nde poster olarak sunulmuştur.

Yazışma Adresi:

Dr. Çiğdem KUZUCU

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

Anabilim Dalı

MALATYA

e-mail: ckuzucu@inonu.edu.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 25.07.2002   Kabul Tarihi: 17.03.2003

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.