<< Geri Yazdır
Herpes Ensefaliti: 2 Olgu Sunumu

Herpes Ensefaliti: 2 Olgu Sunumu

Bilgül METE*, Elif HAKKO*, Reşat ÖZARAS*, Sevgi ERGİN**, M. Halit YILMAZ***, Ali MERT*,
Recep ÖZTÜRK*, Fehmi TABAK*


    * İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

  ** İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

*** İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, İSTANBUL

ÖZET

Herpes simpleks virüsü (HSV) akut, sporadik viral ensefalitlerin en sık etkenidir. HSV ensefaliti, sıklıkla temporal ve frontal lobda fokal ödem, nekroz ve hemoraji ile seyreder. Ani başlayan ateş ve özellikle temporal lob tutulumunu düşündüren belirtiler HSV ensefalitinin tipik klinik özellikleridir. HSV ensefalitini diğer viral ensefalitlerden veya noninfeksiyöz tablolardan ayırmak oldukça zordur. Tedavi edilmeyen olgularda mortalite yüksektir. HSV ensefalitinin erken tanısında kullanılan en duyarlı noninvaziv yöntem, beyin omurilik sıvısı (BOS)'nda polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile HSV-DNA'nın gösterilmesidir. En duyarlı görüntüleme yöntemi ise magnetik rezonans görüntüleme (MRG)'dir. Kliniğimizde 2001 yılı içinde, BOS'da PCR ile HSV-DNA pozitifliği saptanan ve karakteristik MRG bulguları ile herpes ensefaliti tanısı koyulan iki olgu sunularak güncel literatür gözden geçirilmiştir. Sonuç olarak; klinik bulgular, BOS bulguları, kranial MRG sonucunda herpes ensefaliti düşünülen olgularda zaman kaybetmeden BOS, HSV-DNA aranması için PCR incelenmesine gönderilmeli ve asiklovir tedavisine başlanmalıdır. MRG ve PCR'nin birlikte kullanımı tanı koymada oldukça önemli katkı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Herpes simpleks ensefaliti, Polimeraz zincir reaksiyonu, Manyetik rezonans görüntüleme

SUMMARY

Herpes Encephalitis: A Report of Two Cases

Herpes simplex virus (HSV) is the most common causative agent of acute, sporadic viral encephalitis. HSV encephalitis usually proceeds with focal edema, necrosis and bleeding in the temporal and frontal lobes. Acute fever and especially signs of temporal lobe involvement are typical clinical findings. It is difficult to differentiate HSV encephalitis from other viral encephalitis or other noninfectious states. The mortality rate is high in untreated patients. The most sensitive noninvasive method used in early diagnosis of HSV encephalitis is to demonstrate HSV-DNA in cerebrospinal fluid (CSF) by polimerase chain reaction (PCR). The most sensitive radiological method is magnetic resonance imaging (MRI). In this study, we present two cases diagnosed as HSV encephalitis, in our clinic in the year 2001, with characteristic MRI findings and positive results of HSV-DNA by PCR in CSF and the current literature has been reviewed. In conclusion, in cases suggesting herpes encephalitis according to the clinical, CSF and cranial MRI findings, CSF must be studied for HSV-DNA by PCR and treatment with acyclovir must be started as soon as possible. Combining MRI findings with PCR result would strongly suggest the diagnosis.

Key Words: Herpes simplex encephalitis, Polymerase chain reaction, Magnetic resonance imaging

Yazışma Adresi:

Dr. Bilgül METE

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

34303 Cerrahpaşa-İSTANBUL

e-mail: docbirmete@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 02.01.2003   Kabul Tarihi: 28.04.2003

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.