Yazdır

Meningokoksik Menenjit

Esragül AKINCI*, Pınar ÖNGÜRÜ*, Mustafa Aydın ÇEVİK*, Selim Sırrı EREN*, Ayşe ERBAY*,
Neriman BALABAN**, Hürrem BODUR*


  * Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

** Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, ANKARA

Otuzdört yaşında kadın hasta; baş ağrısı, yüksek ateş, bulantı, kusma, kollarda ve ayaklarda döküntü ve kaşıntı şikayeti ile acil servise başvurdu. Fizik muayenesinde ateş: 38°C, nabız: 100/dakika, TA: 90/60 mmHg idi. Genel durumu orta, bilinç bulanık, kooperasyon ve oryantasyonu kısıtlı idi. Ekstremitelerde daha fazla olmak üzere tüm vücutta yaygın purpurik-peteşiyal döküntüleri vardı (Resim A, B, C). Nörolojik muayenede ense sertliği pozitif olan hastanın Kerning ve Brudzenski testleri negatif idi. Laboratuvar incelemesinde beyaz küre sayısı: 17.700/mm3, %96'sı nötrofil, hemoglobin: 13.3 g/dL, trombosit: 157.000/mm3, sedimentasyon hızı: 68 mm/saat, CRP: 198 mg/dL, protrombin zamanı: 14 saniye, aktive parsiyel tromboplastin zamanı: 32 saniye idi. Beyin omurilik sıvısı (BOS) incelemesinde basınç artmış, bulanık, protein: 304 mg/dL, glikoz: 2 mg/dL (eş zamanlı kan glikozu: 143 mg/dL) bulundu. Direkt mikroskobik incelemede silme lökosit vardı. Gram boyamada polimorfonükleer lökosit hakimiyeti vardı, mikroorganizma görülemedi. Hastaya ampirik olarak seftriakson 2 x 2 g intravenöz başlandı. BOS kültüründe ve alınan üç ayrı kan kültüründe Neisseria meningitidis üredi. Serotiplendirme sonrasında etkenin serotip C olduğu saptandı. Disk difüzyon yöntemi ile yapılan antibiyogramda etken; penisilin G, seftriakson, kloramfenikol, vankomisin, imipenem ve sefotaksime duyarlı idi. Tedavinin birinci haftası sonunda ateş, baş ağrısı ve ense sertliği bulguları gerileyerek kayboldu. Ondört günlük tedavi sonrasında hasta sekelsiz, şifa ile taburcu edildi.

Yazdır