Son Sayı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 24 Sayı: 1 Yıl: 2019
Last Issue
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 24 Issue: 1 Year: 2019
   
 
 
DERLEME 
 
 Hepatit B İnfeksiyonlarının İmmünopatogenezi
Immunopathogenesis of Hepatitis B Infections
1-10
Necla TÜLEK 
Doi No: 10.5578/flora.68087 
[Özet ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Antakya Örneğinde Türkiye'de Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar ve Bildirim Durumu
Notifiable Communicable Diseases in Turkey and Their Notification Status: Antakya Sample
11-21
Ömer ALIŞKIN, Nazan SAVAŞ 
Doi No: 10.5578/flora.66864 
[Özet ] [PDF ] 
 Akut Gastroenteritli Çocuklarda Adenovirüs ve Rotavirüs Sıklığının Araştırılması
Investigation of the Frequency of Adenovirus and Rotavirus in Children with Acute Gastroenteritis
22-26
Hatice KÖSE, Fatih TEMOÇİN 
Doi No: 10.5578/flora.67129 
[Özet ] [PDF ] 
 Geçirilmiş Adenotonsillektomi Öyküsü Helicobacter pylori Gastriti İçin Koruyucu Bir Etken midir?
Is History of Adenotonsillectomy a Protective Factor for Helicobacter pylori Gastritis?
27-31
Güven GÜNEY, Yılmaz BAŞ, Murat KEKİLLİ, Emre DEMİR 
Doi No: 10.5578/flora.67193 
[Özet ] [PDF ] 
 Sağlık Bakımı ile İlişkili İnfeksiyonlardan İzole Edilen Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Sıklığı: 4 Yıllık Bir Çalışma
The Frequency of Extended Spectrum Beta-Lactamase in Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Strains Isolated from Health-Care Associated Infections: A Four-Year Study
32-36
Laser ŞANAL, Ayhanım TÜMTÜRK 
Doi No: 10.5578/flora.67544 
[Özet ] [PDF ] 
 Diyabetik Ayak Yaralarında İnfeksiyon Durumu Pencere Açılarak Uygulanan Total Temas Alçılama İçin Hala Bir Kontrendikasyon mudur?
Is Total Contact Cast with Opening a Window on the Ulcer Site Still a Contraindication for Diabetic Foot Wounds with Infection?
37-45
Anıl Murat ÖZTÜRK, Serhat UYSAL, Onur SÜER, Ilgın YILDIRIM ŞİMŞİR, Meltem TAŞBAKAN 
Doi No: 10.5578/flora.67833 
[Özet ] [PDF ] 
 Türkiye'den Bildirilen Lyme Hastalığı Olgularının Havuz Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi
The Evaluation of Lyme Disease Cases Reported from Turkey by Using Pool Analysis Method
45-51
Doğan Barış ÖZTÜRK 
Doi No: 10.5578/flora.67934 
[Özet ] [PDF ] 
 HIV Pozitif Erkek Hastalarda Osteopeni/Osteoporoz Durumu ve D Vitamini Düzeyleri
Osteopenia/Osteoporosis and Vitamine D Levels in Our Group of Male HIV Positive Patients
52-62
Fatma GÜMÜŞER, Ferhat ARSLAN 
Doi No: 10.5578/flora.67987 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 İntravezikal BCG Uygulaması Sonrası Gelişen BCG Sepsisi: Bir Olgu Sunumu
BCG Sepsis After Intravesical BCG Instillation: A Case Report
63-66
Meliha Çağla SÖNMEZER, Şükran SEVİM, Necla TÜLEK, Esra KAYA, F. Şebnem ERDİNÇ, Günay ERTEM 
Doi No: 10.5578/flora.67565 
[Özet ] [PDF ] 
 Bilateral Pnömoni Kliniği ile Tesadüfen Tanı Konulan AIDS Olgusu
A Case of AIDS Diagnosed Incidentally in the Presence of Bilateral Pneumonia
67-72
Sevil ALKAN ÇEVİKER, Özgür GÜNAL 
Doi No: 10.5578/flora.67073 
[Özet ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Menenjit mi, İntoksikasyon mu?
Meningitis or Intoxication?
73-74
Merve Sefa SAYAR, Cahide KAHRAMAN, Aslı HAYKIR SOLAY 
Doi No: 10.5578/flora.66763 
[Özet ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.