FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 11 Sayı: 2 Yıl: 2006
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 11 Issue: 2 Year: 2006
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 Hematopoietik Kök Hücre Transplant Alıcılarında Görülen İnfeksiyonlar ve Korunma
Infections in Hematopoietic Stem Cell Transplant Recipients and Prevention (599 defa görüntülendi)
55 - 69
Ayşegül YEŞİLKAYA, Alpay AZAP, Halil KURT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Solid Organ Transplant Alıcılarında Görülen İnfeksiyonlar ve Korunma
Infections in Solid Organ Transplant Recipients and Prevention (594 defa görüntülendi)
70 - 82
Davut ÖZDEMİR, İrfan ŞENCAN, Oğuz KARABAY, Halil KURT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Mersin Merkez ve Bağlı İlçelerde Bruselloz Seroprevalansı ve İlişkili Faktörlerin Anket Yöntemi ile Araştırılması
The Investigation of Seroprevalance of Brucellosis and Related Factors with A Questionnaire in Mersin Province (625 defa görüntülendi)
83 - 88
Elif ŞAHİN, Ali KAYA, Özlem KANDEMİR, Gülden ERSÖZ, Gürol EMEKDAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane İnfeksiyonları Sürveyansı: Alet Kullanım ve Alet İlişkili İnfeksiyon Oranları
Hospital Infection Surveillance in Intensive Care Units of Ankara University Hospitals: Device Utilization and Device-Associated Infection Rates (628 defa görüntülendi)
89 - 95
İffet PALABIYIKOĞLU, Emin TEKELİ, Fügen ÇOKÇA, Özay ARIKAN AKAN, Necmettin ÜNAL, Derya AYSEV, Mustafa ŞIRLAK, Ülker DOĞRU, Ethem GEÇİM, Erdal İNCE, Sibel KAYMAKÇI, İlkay ERBEKTAŞ, Sevilay KİRAZ, Sultan ÖZTÜRK, Serpil LALE, Tekmile KÖSE 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Gram-Negatif Mikroorganizmaların Etken Olduğu Ventilatörle İlişkili Pnömonide İmipenem-Silastatin/Amikasin ile Tikarsilin-Klavulanik Asit/Amikasin Tedavilerinin Karşılaştırılması
Treatment of Ventilator-Associated Gram-Negative Pneumonia with Imipenem-Cilastatin/Amikacin Versus Ticarcillin-Clavulanate/Amikacin (505 defa görüntülendi)
96 - 101
Ahmet ELALDI, Canan AĞALAR, Tuna DEMİRDAL, Murat SAYIN, Rüçhan TÜRKYILMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Endokardit ve Beyin Apsesi Olan Bir Olguda Vankomisine Dirençli Enterococcus faecium'a Bağlı Nozokomiyal Ventrikülit
Nosocomial Ventriculitis Due to Vancomycin-Resistant Enterococcus faecium in a Patient with Endocarditis and Brain Abscess: A Case Report (553 defa görüntülendi)
102 - 106
Ahmet SOYSAL, Özden TÜREL, Canan AYABAKAN, Figen AKALIN, Adnan DAĞÇINAR, Memet ÖZEK, Mustafa BAKIR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Piyonefroz ile Seyreden Bir Bruselloz Olgusu
A Case of Brucellosis Presenting with Pyonephrosis (805 defa görüntülendi)
107 - 109
Hayrettin AKDENİZ, Hasan KARSEN, Muret ERSÖZ ARAT, Turan BUZĞAN, Kubilay YAPICI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir