FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 17 Sayı: 4 Yıl: 2012
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 17 Issue: 4 Year: 2012
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 Ventrikül Destek Sistemi İlişkili İnfeksiyonlar
Ventricular Assist Device-Related Infections (1218 defa görüntülendi)
151 - 155
Özlem AZAP 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Güncel Bilgiler Işığında Kolistin
Colistin in Light of Current Data (2604 defa görüntülendi)
156 - 160
İftihar KÖKSAL, Oral ÖNCÜL, Volkan KORTEN, Sercan ULUSOY, Serhat ÜNAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Akut Bakteriyel Menenjit Tanısı ile Takip Edilen Olguların 33 Yıllık Verilerinin Retrospektif Olarak İrdelenmesi
Retrospective Evaluation of Cases with the Diagnosis of Acute Bacterial Meningitis Over a 33-Year Period (2014 defa görüntülendi)
161 - 166
Hüsrev DİKTAŞ, Mustafa HATİPOĞLU, Vedat TURHAN, Ali ACAR, Oral ÖNCÜL, Nafiz KOÇAK, Levent GÖRENEK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Genel Cerrahi ve Ortopedi-Travmatoloji Kliniklerimizde Cerrahi Alan İnfeksiyonu Gelişiminde Rol Oynayan Risk Faktörleri ve Cerrahi Alan İnfeksiyonlarının Maliyete Etkisi
Risk Factors Related with Surgical Site Infections and the Effect on Cost in the General Surgery and Orthopedics Departments (1758 defa görüntülendi)
167 - 174
Alp ALPAT, Hasan ÇOLAK, Saygın NAYMAN ALPAT, Elif DOYUK KARTAL, Nurettin ERBEN, İlhan ÖZGÜNEŞ, Gaye USLUER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Frez ve Endodontik Aletlerde Sterilizasyonun Etkinliği
Effectiveness of Sterilization of Endodontic Files and Burs (1924 defa görüntülendi)
175 - 180
Mehmet Şahin OĞUZCAN, Gökalp Turan KARAMAN, Yeliz TURAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Toplum Kökenli Escherichia coli Suşlarında GSBL Pozitifliği ile Fosfomisin Trometamol ve Diğer Antibiyotiklerin İn Vitro Etkinliği
Extended-Spectrum Beta-Lactamase Positivity and In Vitro Activity of Fosfomycin Trometamol and Other Antibiotics in Escherichia coli Strains Isolated from Community-Acquired Urinary Tract Infections (2115 defa görüntülendi)
181 - 186
Laser ŞANAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 İnsan Isırığı Sonrası Gelişen Sphingomonas paucimobilis'in Etken Olduğu Nekrotizan Fasiyit Olgusu
Necrotizing Fasciitis Resulting from Human Bite: A Case Report of Disease Caused by Sphingomonas paucimobilis (2185 defa görüntülendi)
187 - 191
Mehmet ULUĞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Tanı Konulan Bir Erken Evre Lyme Olgusu
A Case of Early Lyme Disease Diagnosed by Polymerase Chain Reaction (2092 defa görüntülendi)
192 - 197
Utku KAVRUK, Selçuk KILIÇ, İlyas SAYAR, Bekir ÇELEBİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Piperasilin-Tazobaktam Tedavisine Bağlı Bir DRESS Sendromu Olgusu ve Literatür Derlemesi
A Case of DRESS Syndrome Associated with Piperacillin-Tazobactam Treatment and Literature Review (2046 defa görüntülendi)
198 - 201
Seven ULUDOKUMACI, Mücahit YEMİŞEN, Ali MERT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA RAPOR 
 
 Sivas İlinde Portör Muayenesi İçin Başvuranlarda Staphylococcus aureus Burun Taşıyıcılığının Araştırılması
Nasal Carriage Rate of Staphylococcus aureus in Individuals Participating in the Routine Carrier Inspection Process in Sivas (1520 defa görüntülendi)
202 - 205
Ahmet ALİM, Müge OĞUZKAYA ARTAN, Mehmet ATAŞ, Hatice KALKAN, Sevda MADAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
17. Cilt Dizini
17th Volume Index
206 - 211
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.