FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 19 Sayı: 1 Yıl: 2014
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 19 Issue: 1 Year: 2014
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Antifungal Tedavi Altında Olan Hastada Gelişen İnvaziv Fungal İnfeksiyonların Yönetimi
The Management of Breakthrough Fungal Infections (1088 defa görüntülendi)
1 - 12
Hüsnü PULLUKÇU, Bilgin ARDA, Oğuz Reşat SİPAHİ, Meltem TAŞBAKAN, Tansu YAMAZHAN, Sercan ULUSOY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Üriner Sistem İnfeksiyonlarından İzole Edilen Escherichia coli İzolatlarına Fosfomisinin İn Vitro Etkinliği
In Vitro Activity of Fosfomycin Against Escherichia coli Strains Isolated from Urinary Tract Infection (1584 defa görüntülendi)
13 - 17
Serap SUZUK, Havva AVCIKÜÇÜK, Banu KAŞKATEPE 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hekimlerin Çocuklarda İdrar Yolu İnfeksiyonuna Yaklaşımlarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
The Evaluation of the Factors Affecting Physicians Management of Urinary Tract Infections in Children (1652 defa görüntülendi)
18 - 24
Özge SERÇE, Mustafa BAKIR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Predictive Value of Mean Platelet Volume and Red Blood Cell Distribution in Chronic Brucellosis
Kronik Bruselloz Hastalarında Ortalama Trombosit Hacmi ve Kırmızı Kan Hücre Dağılımının Prediktif Değeri (1352 defa görüntülendi)
25 - 31
Turhan TOGAN, Hale TURAN, Hüseyin NARCI, Özgür ÇİFTCİ, Ebru KURŞUN, Hande ARSLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 2008-2013 Yılları Arasında Sağlık Çalışanlarımızda Meydana Gelen Perkütan Yaralanmaların Değerlendirilmesi
Evaluation of Percutaneous Injuries Occured in Our Healthcare Workers Between the Years 2008-2013 (1775 defa görüntülendi)
33 - 37
Pınar Korkmaz, Figen ÇEVİK, Nevil AYKIN, Zühre DOĞRU YAŞAR, Melahat UĞUR, Hakkı Mustafa GÜLDÜREN, Yeşim ALPAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Kronik Süpüratif Otitis Media İlişkili Akut Menenjiti Takiben Gelişen Beyin Apsesi: İki Olgu Sunumu
Brain Abscess Following Acute Meningitis Associated Chronic Suppurative Otitis Media: Two Case Report (1741 defa görüntülendi)
38 - 42
Şua SÜMER, Ender KÖKTEKİR, Nazlım AKTUĞ DEMİR, Onur URAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bir HIV/AIDS Olgusunda Kriptokok Sepsisi: Klinik Bulgular, Tanı ve Tedaviye Yaklaşım
Cryptococcal Sepsis in a HIV/AIDS Patient: Clinical Findings, Diagnostic and Therapeutic Approach (1897 defa görüntülendi)
43 - 48
Aysel KOCAGÜL ÇELİKBAŞ, Ayşe BÜYÜKDEMİRCİ, Şebnem EREN GÖK, Nurcan BAYKAM, Adalet AYPAK, Harika ESENER, Mustafa EROĞLU, Başak DOKUZOĞUZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Mikobakteri Türlerine Özel Sıvı Besiyerinde Üreyen Brucella spp. ile Tanısı Konulan Bir Nörobruselloz Olgusu
A Case of Neurobrucellosis Presenting with Isolated for Brucella spp. in the Broth Specific for Mycobacterium Species (1241 defa görüntülendi)
49 - 53
Hikmet Eda ALIŞKAN, Yusuf Ziya DEMİROĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA RAPOR 
 
 Giardia intestinalis'in Taze Dışkı Örneklerinde Mikroskopi ve EIA Yöntemleri Kullanılarak Araştırılması
Investigation of Giardia intestinalis in Fresh Stool Specimens By Using Microscopy and EIA (4294 defa görüntülendi)
54 - 58
Kerem YAMAN, Ayşegül TAYLAN ÖZKAN, Gülay AKARSU, Cahit BABÜR, Mesut MUNGAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.