FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 20 Sayı: 4 Yıl: 2015
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 20 Issue: 4 Year: 2015
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Antibiyotik Çağı Sonunda Keşfedilen Yeni Dünyalar: Rezistom ve Mobilom
New Worlds Discovered Towards the End of the Antibiotic Era: Resistome and Mobilome
167 - 173
Aycan GÜNDOĞDU, Emine ALP MEŞE 
[Özet ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Akut Menenjit Kliniği ile Başvuran Hastaların BOS Örneklerinde Viral Etkenlerin Erken Tanısı
Early Diagnosis of Viral Pathogens in Cerebrospinal Fluid from Patients with Acute Meningitis
174 - 181
Candan ÇİÇEK, Hüsnü PULLUKÇU, Hale KALFAOĞLU, Hasip KAHRAMAN, Eylem ULAŞ SAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Üniteleri Arasında Geçiş Gösteren Acinetobacter baumannii Salgınının AP-PCR Yöntemi ile Gösterilmesi
Demonstration of Transmission of an Acinetobacter baumannii Outbreak Between Intensive Care Units Using AP-PCR Method
182 - 187
Özlem GÜZEL TUNÇCAN, Murat DİZBAY, Yasemin IŞIK KOÇ, Serpil BAŞ, Meltem YALINAY ÇIRAK, Firdevs AKTAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Bir Üniversite Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Gelişen Nozokomiyal Üriner Sistem İnfeksiyonu İnsidansı, Etken Mikroorganizmalar ve Duyarlılıkları
The Incidence of Intensive Care Unit-Acquired Nosocomial Urinary Tract Infections: Microorganisms and Susceptibilities in a University Hospital
188 - 194
Zeynep TÜRE, Safiye ERSOY, Gamze KALIN, Dilek ALTUN, Emine ALP MEŞE 
[Özet ] [PDF ] 
 Üriner Kateterli Yoğun Bakım Hastalarında Kandidüri: Risk Faktörleri, Kandidemi Gelişimi ve Mortaliteye Etkisi
Candiduria Among Intensive Care Unit Patients Undergoing Urinary Catheterization: Risk Factors, Effect on Candidemia and Mortality
195 - 202
Nur YAPAR, Hatice KÖSE, Mahmut Cem ERGON, Yusuf SAVRAN, Mine DOLUCA, Vildan AVKAN OĞUZ 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Otolog Kök Hücre Nakli Sonrası Gelişen Dissemine Herpes Zoster: Olgu Sunumu
Disseminated Herpes Zoster Which Developed After Autologous Stem Cell Transplantation: Case Report
203 - 205
Güler DELİBALTA, Ayşen TİMURAĞAOĞLU, Oral ÖNCÜL 
[Özet ] [PDF ] 
 Diyabetik Ayakta Nadir Bir Etken: Granulicatella elegans
A Rare Cause for Diabetic Foot: Granulicatella elegans
206 - 209
Seval AKAY, Melda TÜRKEN, Derya AKARKEN, Şükran KÖSE, Harun AKAR 
[Özet ] [PDF ] 
  
20. Cilt Dizini
20th Volume Index
210 - 216
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir