FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 22 Sayı: 4 Yıl: 2017
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 22 Issue: 4 Year: 2017
   
 
 
DERLEME 
 
 Metagenomik Havabiyomu Çalışmalarına Dair Gelişmeler
Progresses on Metagenomic Airbiome Studies
139-147
Evrim ÖZKALE 
Doi No: 10.5578/flora.66142 
[Özet ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Osteomiyeliti Olmayan Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarında Daptomisin Tedavisi: Çok Merkezli Çalışma
Daptomycin in the Treatment of Diabetic Foot Infections without Osteomyelitis; A Multicenter Study
148-152
Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Serhat UYSAL, Süheyla KÖMÜR, Gül KARAGÖZ, Nur YAPAR, Anıl Murat ÖZTÜRK, Oğuz Reşat SİPAHİ, Neşe DEMİRTÜRK, Özlem GÜZEL TUNÇCAN, Gökhan KARAAHMETOĞLU, Nefise ÖZTOPRAK ÇUVALCI, Saygın NAYMAN ALPAT, Hüsnü PULLUKÇU, Zülal ÖZKURT, Alper ŞENER, Tansu YAMAZHAN, Ayten KADANALI, Behice KURTARAN, Bilgin ARDA 
Doi No: 10.5578/flora.66267 
[Özet ] [PDF ] 
 Göğüs Hastalıkları Hastanesi Personelinde Latent Tüberkülozun Değerlendirilmesi
Evaluation of Latent Tuberculosis in Health Care Workers of Chest Diseases Hospital
153-159
Tuğba SARI 
Doi No: 10.5578/flora.66280 
[Özet ] [PDF ] 
 Uludağ Üniversitesi Parazitoloji Laboratuvarında 2011-2015 Yılları Arasında İncelenen Dışkı Örneklerinde Paraziter İnfeksiyon Sıklığının Araştırılması
Investigation of Parasitic Infection Rate in Stool Samples Submitted to Uludag University Parasitology Laboratory Between 2011-2015
160-165
Nazmiye Ülkü TÜZEMEN, Oktay ALVER, Beyza ENER 
Doi No: 10.5578/flora.66412 
[Özet ] [PDF ] 
 Kan ve El Kültüründen İzole Edilen Koagülaz-Negatif Stafilokok İzolatlarının Biyofilm Oluşumunun Plazma Polimerizasyon Tekniği ile Kaplanmış Mikroplaklarda İncelenmesi: Deneysel Model
Biofilm Formation Research of Coagulase-Negative Staphylococci Isolates' Isolated from Blood and Hand Culture at Nanofilm Covered Micro Plaques by Plasma Polymerization Technique: An Experimental Model
166-174
Jülide Sedef GÖÇMEN, Elvan HORTAÇ İŞTAR, Dilek ÇÖKELİLER, Mehmet MUTLU, Gizem KALELİ CAN, Sezin ALPARSLAN, Ceren ÇETİN, Naz KARTAL, Uğur Can ÖZÇELİK, Çağrı AYCAN 
Doi No: 10.5578/flora.66226 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Kinolona Dirençli Salmonella enteritidis'e Bağlı Bir Bakteremi: Olgu Sunumu
Bacteremia Due to Quinolone Resistant Salmonella enteritidis: A Case Report
175-179
Duygu MERT, Gül Ruhsar YILMAZ, Nirgül KILIÇASLAN, Arif HABİLOĞLU, Ali Hakan KAYA, Alparslan MERDİN, Mustafa ERTEK 
Doi No: 10.5578/flora.46483 
[Özet ] [PDF ] 
 Tenofovir Tedavisinin Kesilmesinden Sonra Hepatik Alevlenmenin Görüldüğü Gebe Hepatit B Olgusu
Case of Pregnant Hepatitis B Presenting with Hepatic Exacerbation After Cessation of Tenofovir Treatment
180-184
Yeliz ÖZEN 
Doi No: 10.5578/flora.63944 
[Özet ] [PDF ] 
  
22. Cilt Dizini
22th Volume Index
185-189
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.