FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 24 Sayı: 2 Yıl: 2019
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 24 Issue: 2 Year: 2019
   
 
 
DERLEME 
 
 Karbapenem Dirençli Enterobakteriler: Nasıl Başa Çıkılır?
Carbapenem-Resistant Enterobacteria: How to Cope?
75-86
Füsun Zeynep AKÇAM 
Doi No: 10.5578/flora.68459 
[Özet ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Onkoloji Hastanesinde Kolistin Tedavisi Verilen Hastalarda İnfüzyon Hızının Nefrotoksisite Üzerine Etkisi
The Effect of Infusion Speed on Nephrotoxicity in Patients Receiving Colistine Treatment in Oncology Hospital
87-92
Arif Doğan HABİLOĞLU, Göknur YAPAR TOROS, Tuğba AŞKIN, Yeliz İrem TUNÇEL, Fazilet DUYGU2, Süheyla ÜNVER, Mustafa ERTEK 
Doi No: 10.5578/flora.67631 
[Özet ] [PDF ] 
 Pseudomonas aeruginosa'da Fosfat Eksikliğinin Ramnolipid Üretimine ve İlişkili Quorum Sensing Sinyal Moleküllerine Etkisi
The Effect of Phosphate Limitation on Rhamnolipid Production and Related Quorum Sensing Signal Molecules in Pseudomonas aeruginosa
93-100
Şebnem BUKAVAZ 
Doi No: 10.5578/flora.67349 
[Özet ] [PDF ] 
 Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalan Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Health-Care Workers Exposed to Blood or Body Fluids
101-106
Lütfiye Nilsun ALTUNAL, Zeynep Şule ÇAKAR , Ayşe Serra ÖZEL, Gül KARAGÖZ 
Doi No: 10.5578/flora.67375 
[Özet ] [PDF ] 
 Çocuklarda İdrar Kültürü İçin Örnek Almada İki Temizlik Yönteminin Karşılaştırılması
Comparison of Two Cleaning Methods Intaking Urine Culture Samples in Children
107-112
Emel ISIYEL, Sevda SOYDAN 
Doi No: 10.5578/flora.67606 
[Özet ] [PDF ] 
 Akut İshali Olan Hastalarda Rotavirüs ve Norovirüs Sıklığının Araştırılması
Investigation of Rotavirus and Norovirus Frequency in Patients With Acute Diarrhea
113-118
Ayşe ARSLAN, Candan ÇİÇEK, Serap AKSOYLAR, Eylem Ulaş SAZ, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN 
Doi No: 10.5578/flora.67708 
[Özet ] [PDF ] 
 Gebelerde Sitomegalovirüs Seroprevalansı ve Türkiye'nin Dünyadaki Seroepidemiyolojik Durumu; Bir Meta-Analiz Araştırması
Cytomegalovirus Seroprevalence in Pregnant Women and Turkey's Seroepidemiological Status in the World: A Meta-Analysis Reseach
119-130
Rıza Aytaç ÇETİNKAYA 
Doi No: 10.5578/flora.67722 
[Özet ] [PDF ] 
 Hepatit B Virüsü ile İnfekte Hastalarda Delta Hepatit Pozitifliği; Koinfeksiyon mu, Süperinfeksiyon mu?
Delta Hepatitis Positivity in Hepatitis B Virus Infected Patients; Coinfection or Superinfection?
131-135
Özlem AYDEMİR, Hüseyin Agah Terzi, Engin KARAKEÇE, Mehmet KÖROĞLU, Mustafa ALTINDİŞ 
Doi No: 10.5578/flora.67957 
[Özet ] [PDF ] 
 İnvaziv Kandida İnfeksiyonlarında Anidulafungin Kullanımının Çok Merkezli Analizi
Multicenter Analysis of Anidulafungin Use in Invasive Candida Infections
136-142
Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Oya EREN KUTSOYLU, Hüsnü PULLUKÇU, Selda SAYIN KUTLU, Barçın ÖZTÜRK, Onur KAYA, Özge TURHAN, Şebnem ŞENOL AKAT, Sema ALP ÇAVUŞ, Murat KUTLU, Gülşen MERMUT, Dilek Yeşim METİN, Betil ÖZHAK, Çağrı ERGİN, Çiğdem Banu ÇETİN, Mustafa Bülent ERTUĞRUL, Vildan AVKAN OĞUZ, Nur YAPAR 
Doi No: 10.5578/flora.67777 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Listeria monocytogenes'e Bağlı Bir Menenjit Olgusu
A Case of Meningitis Related to Listeria monocytogenes
143-147
Füsun Zeynep AKÇAM, Melahat YILMAZ, Esra NURLU TEMEL, Kağan ŞEVİK, Onur KAYA, Gül Ruhsar YILMAZ 
Doi No: 10.5578/flora.68064 
[Özet ] [PDF ] 
 Bruselloz İlişkili Bir Hemofagositik Lenfohistiyositoz Olgusu: Epidemiyolojik Öykünün Önemi
A Case of Brucellosis Associated Hemophagocytic Lymphohistiocytosis: The Importance of Epidemiological History
148-151
Mehmet Cihat SİFİL, Sevgi YAŞAR DURMUŞ, Fatma Nur ÖZ, Gönül TANIR 
Doi No: 10.5578/flora.67946 
[Özet ] [PDF ] 
 Granulicatella adiacens'e Bağlı Omuz Cerrahisi Sonrası Gelişen Septik Artrit
Septic Arthritis Caused By Granulicatella adiacens After Shoulder Surgery
152-156
Sevil ALKAN ÇEVİKER, Özgür GÜNAL, Süleyman Sırrı KILIÇ 
Doi No: 10.5578/flora.68071 
[Özet ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.