FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 24 Sayı: 3 Yıl: 2019
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 24 Issue: 3 Year: 2019
   
 
 
DERLEME 
 
 Anestezi ve Solunum Ekipmanlarının Sterilizasyonu ve Dezenfeksiyonu
Sterilization and Disinfection of Anesthesia and Respiratory Equipment
157-163
Fatma Şebnem ERDİNÇ, Şerife Altun DEMİRCAN 
Doi No: 10.5578/flora.68523 
[Özet ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Alt Ekstremite Selüliti Gelişiminde Risk Faktörlerinin İncelenmesi
Investigation of Risk Factors in the Development of Cellulitis of the Lower Limb
164-169
Sevil ALKAN ÇEVİKER, Özgür GÜNAL, Süleyman Sırrı KILIÇ 
Doi No: 10.5578/flora.67105 
[Özet ] [PDF ] 
 Kronik Hepatit C'li Hastaların Hastalıklarını Fark Etme Yolları ve Risk Faktörleri
The Ways to How Patients with Chronic Hepatitis C Find Out Their Disease and Risk Factors
170-174
Hale TURAN ÖZDEN 
Doi No: 10.5578/flora.67154 
[Özet ] [PDF ] 
 Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida Türlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Candida Strains Isolated from Clinical Specimens
175-182
Tuba MÜDERRİS, Süreyya Gül YURTSEVER, Rahim ÖZDEMİR, Ayşegül AKSOY GÖKMEN, Nükhet KURULTAY, Nurten BARAN, Selçuk KAYA 
Doi No: 10.5578/flora.67836 
[Özet ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Ünitesinde Bakteremi Nedeni Olan Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları
Microorganisms Caused of Bacteremia in the Intensive Care Unit and Their Antibiotic Susceptibilities
183-189
Zehra BEŞTEPE DURSUN, Saliha AYDIN, İlhami ÇELİK 
Doi No: 10.5578/flora.67603 
[Özet ] [PDF ] 
 HPV Pozitif ve HPV Negatif Kadınlarda Chlamydia trachomatis ve Ureaplasma urealyticum Koinfeksiyonlarının Araştırılması
The Investigation of Chlamydia trachomatis and Ureaplasma urealyticum Coinfections in HPV Positive and HPV Negative Women
190-198
Mehmet ÇİMENTEPE, Fesem BAŞARI, Serap ÖZEN, Melda Meral ÖCAL, Gökhan ÖZTÜRK, Mehmet Ali VARDAR, Fügen YARKIN, Fatih KÖKSAL 
Doi No: 10.5578/flora.67972 
[Özet ] [PDF ] 
 Nedeni Bilinmeyen Ateş ile Başvuran Hastalarda Alt Tanı Gruplarının Sağkalımlarının Karşılaştırılması: Tek Merkezli, Prospektif Çalışma Sonuçları
Comparison of Diagnostic Subgroup Survivals of Patients Who Admitted for Fever of Unknown Etiology Evaluation: Long-term Results of Single-centre, Prospective Study
199-206
Emre BİLGİN, Serhat ÜNAL, Umut KALYONCU 
Doi No: 10.5578/flora.68036 
[Özet ] [PDF ] 
 Gözden Kaçan Bir Komplikasyon, Ampiyema Nesessitatis: 766 Ampiyemli Olgunun Değerlendirilmesi
An Overlooked Complication, Empyema Necessitatis: An Analysis of 766 Empyema Cases
207-214
Alper AVCI, Ferit KUŞÇU, Aslıhan CANDEVİR ULU, Serdar ONAT 
Doi No: 10.5578/flora.68520 
[Özet ] [PDF ] 
 Cinsel Yolla Bulaşan Çeşitli Patojenlerin İnfertil Çiftlerdeki Prevalansı ve İn Vitro Fertilizasyon Başarısı Üzerine Etkisi
Prevalence of Various Sexually Transmitted Pathogens in Infertile Couples and Their Effects on In Vitro Fertilization Success
215-226
Nafia Canan GÜRSOY, Görkem TUNCAY, Abdullah KARAER, Ayşe Nihan TECELLİOĞLU, Hande YİĞİT, Yusuf YAKUPOĞULLARI, Barış OTLU 
Doi No: 10.5578/flora.68208 
[Özet ] [PDF ] 
 Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Saptanan Viral ve Paraziter Gastroenterit Etkenleri ve Metronidazol Tedavisi
Viral and Parasitic Gastroenteritis Agents and Metronidazole Treatment in Diyarbakir Children's Hospital
227-235
Fatma BACALAN, Fatih ÇAKIR, Safinaz DEMİRKAYA, Nida ÖZCAN 
Doi No: 10.5578/flora.68055 
[Özet ] [PDF ] 
 Zonguldak İlindeki Çocuklarda, Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz (GSBL) Üreten Escherichia coli ve Klebsiella spp.'nin Fekal Taşıyıcılığı
Fecal Carriage of Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL)-Producing Escherichia coli and Klebsiella spp. in Children in Zonguldak
236-243
Nesibe SÖĞÜTLÜ, Füsun CÖMERT, İbrahim Etem PİŞKİN, Elif AKTAŞ, Füruzan KÖKTÜRK, Canan KÜLAH 
Doi No: 10.5578/flora.67966 
[Özet ] [PDF ] 
 Cerrahların Perioperatif Antibiyotik Profilaksisine Uyumsuzluk Nedenlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation the Reasons for Non-compliance of Surgeons to Perioperative Antibiotic Prophylaxis
244-249
Pınar KORKMAZ, Hasan NAZ, Duru MISTANOĞLU ÖZATAĞ, Serap YAVUZ GÜLERTAN 
Doi No: 10.5578/flora.68106 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Kemik Fraktürü Sonrası Yara Yerinde Saptanan Helcococcus kunzii : Nadir Bir Etken
Helcococcus kunzii Detected from the Wound Site After Bone Fracture: A Rare Agent
250-253
Betül DÖNMEZ, Emel ÇALIŞKAN, Mehmet ARICAN 
Doi No: 10.5578/flora.68117 
[Özet ] [PDF ] 
 Erişkinde Aile İçi Salgına Neden Olan Sitomegalovirüs Hastalığı
Cytomegalovirus Disease Causing Outbreak in Family Members
254-258
Hüsnü PULLUKÇU, Dilşah BAŞKOL, Ayşin ZEYTİNOĞLU, Tansu YAMAZHAN, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN 
Doi No: 10.5578/flora.68210 
[Özet ] [PDF ] 
  
KISA RAPOR 
 
 Çok İlaca Dirençli Kemik-Eklem Tüberkülozu: Tanı ve Tedavide Zorlu Süreç
Multidrug Resistant Bone-Joint Tuberculosis: Difficult Process in Diagnosis and Treatment
259-261
Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Sinan MERMER, Cengiz ÇAVUŞOĞLU, Mehmet Sezai TAŞBAKAN , Gülşen MERMUT, Hüsnü PULLUKÇU 
Doi No: 10.5578/flora.68305 
[Özet ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.