FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 24 Sayı: 4 Yıl: 2019
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 24 Issue: 4 Year: 2019
   
 
 
DERLEME 
 
 Candida auris: On Yılda Dünyaya Yayılmayı Başaran Fungal Patojen
Candida auris: The Fungal Pathogen That Managed to Spread Around the World in a Decade
263-271
Dolunay GÜLMEZ 
Doi No: 10.5578/flora.69056 
[Özet ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Kronik Hepatit B Hastalarında Fibrozis Göstergesi Olan Noninvaziv Tanı Yöntemlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Non-invasive Diagnostic Methods as Indicators of Fibrosis in Patients with Chronic Hepatitis B
272-278
Kadri ATAY 
Doi No: 10.5578/flora.68120 
[Özet ] [PDF ] 
 Düşük Prevalanslı Bir Bölgede Erken HIV İnfeksiyonlu Hastaların Klinik Analizi: Olgu Serisi ve Literatür Derlemesi
Clinical Analysis of Patients with Early HIV Infection in a Low Prevalance Region: Case Series and Review of the Literature
279-287
Fatma ESER, Gönül Çiçek ŞENTÜRK 
Doi No: 10.5578/flora.68207 
[Özet ] [PDF ] 
 On Sekiz Yaş ve Üzeri Erişkin Bireylerin Aşılar ve Aşılama Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi
Determination of the Knowledge, Attitudes and Behaviors of Adults At and Over the Age of 18 On Vaccines and Vaccination
288-294
Mehmet UYAR, Elif Nur YILDIRIM, Tahir Kemal ŞAHİN 
Doi No: 10.5578/flora.68195 
[Özet ] [PDF ] 
 Sağlık Personelinin Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Konusundaki Bilgi Düzeyinin Eğitim ile Değişiminin Değerlendirilmesi
Assessment of the Change in the Knowledge Level of Health Personnel Regarding Crimean-Congo Hemorrhagic Fever with Training
295-300
Ayhanım TÜMTÜRK 
Doi No: 10.5578/flora.68230 
[Özet ] [PDF ] 
 Gebelerdeki HBsAg Taramasının ve Seropozitifliğinin Yıllar İçindeki Değişimi
Change of HBsAg Screening and Seropositivity in Pregnant Women By the Years
301-306
Gökhan TOSUN, Selma TOSUN, Funda BALAYLAR 
Doi No: 10.5578/flora.68206 
[Özet ] [PDF ] 
 Nadir Bir İnfeksiyon Etkeni; Achromobacter xylosoxidans
A Rare Cause of Infection, Achromobacter xylosoxidans
307-312
Özlem AYDEMİR, Hüseyin Agah TERZİ, Elif ŞAHİN ÖZÖZEN, Mehmet KÖROĞLU, Mustafa ALTINDİŞ 
Doi No: 10.5578/flora.68024 
[Özet ] [PDF ] 
 Postmortem Bakteriyolojik Kültürlerinde Salmonella Türleri İzole Edilen Otopsi Olgularının Değerlendirilmesi
Evaluation of Salmonella Species Isolated in Post-mortem Bacteriological Cultures in Autopsy Cases
313-320
Nihan ZİYADE, Neval ELGÖRMÜŞ, Çiğdem ARABACI, Erdoğan KARA, Ferah KARAYEL 
Doi No: 10.5578/flora.68295 
[Özet ] [PDF ] 
 Üremesiz İdrar Örneklerinin Tanımlanmasında Floresan Akım Sitometri ile Kültür Yönteminin Karşılaştırılması
Comparison of Fluorescence Flow Cytometry and Culture Method for Identification of Urine Specimens with No Growth
321-328
Şölen DALDABAN DİNÇER, Özgür YANILMAZ, Ülkü ORAL ZEYTİNLİ, Ertan ÖZYURT, Ramazan AYAŞ, Sebahat AKSARAY 
Doi No: 10.5578/flora.68138 
[Özet ] [PDF ] 
 Erişkin Akut Viral Hepatit A Olgularının Analizi
Analysis of Adult Acute Viral Hepatitis A Cases
329-335
Sevil ALKAN ÇEVİKER, Özgür GÜNAL, Süleyman Sırrı KILIÇ 
Doi No: 10.5578/flora.68372 
[Özet ] [PDF ] 
 Sağlık Çalışanları Arasında Stetoskop Kullanımının Dış Kulak Yolu Florası ve Dirençli Bakteriyel Kolonizasyona Etkisinin Araştırılması
Investigation of the Effect of Stethoscope Usage on External Ear Canal and Resistant Bacterial Colonization Among Healthcare Workers
336-342
Nevin İNCE, Emel ÇALIŞKAN, Özge KILINÇEL, Yasemin ÇAKIR, Mehmet Ali SUNGUR 
Doi No: 10.5578/flora.68088 
[Özet ] [PDF ] 
 Mersin Şehir Hastanesinde Çalışan Hemşire ve Ebelerin İnfluenza Aşısı ile İlgili Düşünceleri ve Aşılanma Durumlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Influenza Vaccination Status and Vaccination Thoughts of Nurses and Midwives Working in Mersin City Hospital
343-352
Mehmet Yavuz GÖZÜKARA, Behire SANÇAR 
Doi No: 10.5578/flora.68481 
[Özet ] [PDF ] 
 Tüberküloz Menenjitli 32 Olgunun Klinik, Laboratuvar ve Radyolojik Değerlendirmesi
Clinical, Laboratory, and Radiological Evaluation of 32 Cases with Tuberculous Meningitis
353-360
İrem AKDEMİR KALKAN, Ruşen ACU, Güle ÇINAR, Celal AYAZ, Recep TEKİN 
Doi No: 10.5578/flora.68445 
[Özet ] [PDF ] 
 Kronik Hepatit B Tedavisinde Entekavir ve Tenofovir Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma
Evaluation of the Efficacy of Entecavir and Tenofovir in the Treatment of Chronic Hepatitis B: A Retrospective Study
361-368
Arzu ŞENOL, Şafak ÖZER BALIN 
Doi No: 10.5578/flora.68455 
[Özet ] [PDF ] 
 Fasciola hepatica İnfeksiyonu: Demografik, Radyolojik, Laboratuvar Bulguları ve Akut-Kronik Ayırımındaki Rolü
Fasciola hepatica Infection: Demographic, Radiological, Laboratory Findings and Their Role in Acute and Chronic Differentiation
369-376
Nurettin TUNÇ 
Doi No: 10.5578/flora.68875 
[Özet ] [PDF ] 
 Negatif Basınçlı Yara Tedavisi Uygulanan Dekübit Ülseri Olan Hastalarda Mortalite ile İlişkili Faktörler
Factors Associated with Mortality in Patients with Decubitus Ulcers Treated with Negative Pressure Wound Therapy
377-383
Pınar TOSUN TAŞAR, Ömer KARAŞAHİN, Özge TİMUR, Can SEVİNÇ 
Doi No: 10.5578/flora.68955 
[Özet ] [PDF ] 
  
KISA RAPOR 
 
 HIV ile İnfekte Hastalarda Fatalite Hızı
Fatality Rate in HIV-infected Patients
384-386
İrem AKDEMİR KALKAN, Yakup DEMİR, Mustafa Kemal ÇELEN 
Doi No: 10.5578/flora.68831 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Geriatrik Yaş Grubundaki Bir Hastada Jeneralize Tetanoz
Generalized Tetanus in a Geriatric Age Group Patient
387-390
Ezgi GÜLTEN, Esen ÖZGÜVEN, Deniz ÖZER TÜRK, Abdullah Ömer ATSAL 
Doi No: 10.5578/flora.68248 
[Özet ] [PDF ] 
 Akut Sinüzit Kliniğini Taklit Eden Akut HIV İnfeksiyonu
Acute HIV Infection Mimicking Acute Sinusitis
391-394
Özay AKYILDIZ, Behice KURTARAN 
Doi No: 10.5578/flora.68702 
[Özet ] [PDF ] 
 Eş Zamanlı Nekrotizan Pnömoni ve Nekrotizan Deri Yumuşak Doku İnfeksiyonu ile Tanı Alan HIV Olgusu
A Case of HIV Concurrently Diagnosed with Necrotizing Pneumonia and Necrotizing Soft Tissue Infection
395-398
Deniz AKYOL, Gamze ŞANLIDAĞ, Anıl Murat ÖZTÜRK, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Hüsnü PULLUKÇU 
Doi No: 10.5578/flora.69062 
[Özet ] [PDF ] 
  
Düzeltme399
24. Cilt Dizini: Yazar Dizini - Konu Dizini - Hakem Dizini400-407
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.