FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 25 Sayı: 1 Yıl: 2020
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 25 Issue: 1 Year: 2020
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 Dünyada ve Türkiye'de 2019 Koronavirüs Pandemisi
2019 Coronavirus Pandemic in Turkey and Across the World
1-8
Ahmet Görkem ER, Serhat ÜNAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Yeni Koronavirüs İnfeksiyonu: COVID-19
Novel Coronavirus Infection: COVID-19
9-18
Ergin ÇİFTÇİ, Fevziye ÇOKSÜER 
[Özet ] [PDF ] 
 Cerrahi Alan İnfeksiyonlarının Profilaksisinde Lokal Vankomisin Uygulaması
Local Vancomycin Usage for Prophylaxis of Surgical Site Infections
19-27
Emre KARA, Melda BAHAP, Ahmet Çağkan İNKAYA, Kutay DEMİRKAN, Ahmet Mazhar TOKGÖZOĞLU, Serhat ÜNAL 
[Özet ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Alt Solunum Yolu İnfeksiyonlarında Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Saptanan Bakteriyel Etkenlerin Değerlendirilmesi
Evaluation of Bacterial Factors Determined By Polymerase Chain Reaction in Lower Respiratory Tract Infections
28-32
Pınar ŞAMLIOĞLU, Yeşer KARACA DERİCİ, Nisel YILMAZ, Sevgi HANCI 
[Özet ] [PDF ] 
 Türkiye'de Layşmanyazisin Endemik Olduğu Bölgede Kan Bağışçılarında Asemptomatik Leishmania spp. Taşıyıcılığının Seroprevalansı
Seroprevalence of Asymptomatic Leishmania spp. Carriage Among Blood Donors in Leishmaniasis Endemic Area in Turkey
33-39
Gül BAYRAM, Ender DİNÇER, Sema ERDEN ERTÜRK, Eyüp Naci TİFTİK 
[Özet ] [PDF ] 
 Hematopoietik Kök Hücre Nakli Olmuş Hastalarda JC Virüs Pozitifliğinin Gerçek-Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Araştırılması
Investigation of JC Virus Positivity By Real-time Polymerase Chain Reaction in Patients with Hematopoietic Stem Cell Transplant
40-46
Meryem ÇOLAK, Aylin ALTAY KOÇAK, Lale AYDIN KAYNAR, Zübeyde Nur ÖZKURT, Zeynep Arzu YEĞİN, Gülendam BOZDAYI 
[Özet ] [PDF ] 
 Erişkin Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Kandidemi Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
Determination of Candidemia Risk Factors in Inpatients in Adult Intensive Care Unit
47-53
Semih TOKAK, Doğaç UĞURCAN, Mustafa Agah TEKİNDAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Komplike Olmayan Bruselloz Olgularının Laboratuvar, Klinik ve Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Laboratory, Clinical and Treatment Results in Patients with Uncomplicated Brucellosis
54-61
Melda TÜRKEN, Serap Sevim PAMUKÇUOĞLU, Faruk KARAKEÇİLİ, Berivan TUNCA, Didem ÇELİK, Şükran KÖSE 
[Özet ] [PDF ] 
 Aşı Oluyoruz, Peki Gerçekten Biliyor muyuz?: HPV Aşısı Olan Tıp Fakültesi Öğrencilerinin HPV İnfeksiyonu ve Aşısı ile İlgili Bilgilerinin Değerlendirilmesi
We Get Vaccinated, But Do We Really Know Why?: Evaluation of Knowledge on HPV Infection and Vaccination in Medical School Students with HPV Vacci
62-68
Hüseyin Aytaç ERDEM, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Gamze ŞANLIDAĞ, Ecem Saadet KANPAK, Hüsnü PULLUKÇU 
[Özet ] [PDF ] 
 Solunum Yolu İnfeksiyonlarında Viral Patojenler ve Mevsimsel Dağılımları
Viral Pathogens and Seasonal Distribution in Respiratory Tract Infections
69-75
Salih MAÇİN, Duygu FINDIK 
[Özet ] [PDF ] 
 Kersetin ve Sinnamaldehitin Proteus mirabilis İzolatlarına Karşı Antipatojenik Etkileri: Swarming Hareketi ve Üreaz Aktivitesinin İnhibisyonu
Quercetin and Cinnamaldehyde Show Antipathogenic Activity Against Proteus mirabilis Isolates: Inhibition of Swarming Motility and Urease Activity
76-83
Abdurrahman AYGÜL, Filiz KİBAR, Pınar ÇIRAGİL 
[Özet ] [PDF ] 
 Sideritis öztürkii Aytaç & Aksoy Türünün Antimikrobiyal Etkisi
Antimicrobial Effect of Sideritis öztürkii Aytaç & Aksoy Species
84-90
Emine GELİNCİ, Salih MAÇİN, Hakkı DEMİRELMA, Hatice TÜRK DAĞI 
[Özet ] [PDF ] 
 İmmünmodülatör İlaç Kullanan ve Hepatit B Aşısı Yapılan Hastalarda sCD30 Düzeyinin Aşı Yanıtı ile İlişkisi
The Association Between Vaccine Response and sCD30 Level in Patients Using Immunomodulator Drugs and Having Received Hepatitis B Vaccination
91-97
Aslı HAYKIR SOLAY, Selcan GÜLTUNA, Rıdvan TAYŞİ 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Yaygın Değişken İmmünyetmezlik Tanılı Bir Olguda Salmonella enterica subsp. enterica ve Cryptosporidium spp. Gastroenteriti: Olgu Sunumu
Gastroenteritis of Salmonella enterica subsp. enterica and Cryptosporidium spp. in a Patient with Common Variable Immunodeficiency: A Case Report
98-101
Deniz AKYOL, Ilgın YILDIRIM ŞİMŞİR, Rashad ISMAYILOV, Fatma Ömür ARDENİZ, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Hüsnü PULLUKÇU 
[Özet ] [PDF ] 
 Nedeni Bilinmeyen Ateş Nedeni: Supskapular Apse
A Cause of Unknown Fever: Subscapular Abscess
101-105
Derya YAPAR, Özlem AKDOĞAN, Nurcan BAYKAM 
[Özet ] [PDF ] 
 Bölgemizde Saptanan Üç Tatarcık Humması Olgusu
Three Cases of Sandfly Fever Infection in Our Region
106-109
Gül Ruhsar YILMAZ, Füsun Zeynep AKÇAM, Esra NURLU TEMEL, Onur KAYA, Onur ÜNAL, Kağan ŞEVİK, Melahat YILMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.