FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 25 Sayı: 2 Yıl: 2020
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 25 Issue: 2 Year: 2020
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Yeni Koronavirüs (SARS-CoV-2) Kaynaklı Pandemi: Gelişmeler ve Güncel Durum
Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Pandemic: Overview and Current Status
111-120
Şehnaz ALP, Serhat ÜNAL  
[Özet ] [PDF ] 
 COVID-19: İmmün Patogenez
COVID-19: Immunopathogenesis
121-131
Deniz MAVİ, Ahmet Çağkan İNKAYA 
[Özet ] [PDF ] 
 COVID-19'da Kronik Hastalıkların Rolü, Önemi ve Öneriler
The Role and Importance of Chronic Diseases in COVID-19 and Related Recommendations
132-138
Beste SANDALCI, Oğuz Abdullah UYAROĞLU, Gülay SAİN GÜVEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Hepatit C İnfeksiyonlarının Laboratuvar Tanısı, Karşılaşılan Güçlükler ve Güncel Tanı Algoritması
Laboratory Diagnosis of Hepatitis C Infections, Difficulties and Current Diagnostic Algorithm
139-153
Fatih ŞAHİNER, Ramazan GÜMRAL 
[Özet ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Apendektomi Yapılan Hastaların Kültür ve Antibiyotik Duyarlılıkları, Antibiyotik Seçimleri ve Klinik Duruma Etkileri
Culture and Antimicrobial Susceptibility and Antibiotic Selection of the Patients with Appendectomy and Their Effect on Clinical Condition
154-160
Semiha SOLAK GRASSIE, Özgür KAYA, Fatih OCAK, Saadet AKTURAN, Ş. Deniz ATAKENT 
[Özet ] [PDF ] 
 Kliniğimizde Takipli İnsan İmmünyetmezlik Virüsü ile İnfekte Olguların Değerlendirilmesi
Evaluation of Patients Infected with Human Immunodeficiency Virus Followed in Our Clinic
161-171
Esma KEPENEK KURT , Bahar KANDEMİR , İbrahim ERAYMAN , Rukiyye BULUT, Mehmet BİTİRGEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Onkoloji Hastanesine Başvuran Mastit Tanısı ile Takip Edilen Hastaların Değerlendirilmesi
Evaluation of Patients Who Followed By the Diagnosis of Mastitis in Oncology Hospital
172-179
Arif Doğan HABİLOĞLU , Mustafa ERTEK 
[Özet ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Ünitelerinde Takip Edilen Yaşlı ve Yaşlı Olmayan Hastalarda Hastane İnfeksiyonu
Hospital-acquired Infection in Elderly and Adult Patients Following Stays in Intensive Care Units
180-189
Derya YAPAR , Rahmet GÜNER 
[Özet ] [PDF ] 
 Klinik Örneklerden İzole Edilen Stafilokoklarda Makrolid Linkozamid Streptogramin B Direncinin Fenotipik ve Genotipik Olarak Araştırılması
Phenotypic and Molecular Detection of Macrolide Lincosamide Streptogramin B Resistance in Clinical Isolates of Staphylococci
190-196
Güliz UYAR GÜLEÇ, Serkan ÖNCÜ, Bülent BOZDOĞAN, Barçın ÖZTÜRK, Bülent ERTUĞRUL, Serhan SAKARYA (İD) 
[Özet ] [PDF ] 
 Kemik-Eklem Tüberkülozlu 14 Olgunun Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi, Mersin, Türkiye
Retrospective Evaluation of 14 Patients with Bone and Joint Tuberculosis in Mersin, Turkey
197-205
Gönül ASLAN, Nurbanu KURNAZ, Mahmut ÜLGER, İrfan AYAN, Sermin TOK UMAY, İclal GÜRSES 
[Özet ] [PDF ] 
 Kandidemi Epidemiyolojisi, Risk Faktörleri ve Mortalitesi: Olgu-kontrol Çalışması
Epidemiology, Risk Factors and Mortality of Candidemia: Case-control Study
206-212
Kevser ÖZDEMİR , Ceyda KOCAOĞLU, Selda SAYIN KUTLU , Çağrı ERGİN, Murat KUTLU  
[Özet ] [PDF ] 
 Akut Hepatit B Virüsü İnfeksiyonlarının ve Kronikleşme Oranlarının Retrospektif Analizi
Retrospective Analysis of Acute Hepatitis B Virus Infections and Chronicity Rates
213-219
Sevil ALKAN ÇEVİKER , Özgür GÜNAL, Süleyman Sırrı KILIÇ, Eda KÖKSAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Hemşirelik Hizmetlerine Bağlı Çalışan Sağlık Personelinin Maruz Kaldığı İş Kazalarının İncelenmesi
Investigation of Occupational Accidents Health Workers in Nursing Services Are Exposed To
220-227
Ziyafet UĞURLU , Hatice Nalan ÖZHAN ELBAŞ , Aylin GÜNAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde İnvaziv Araç İlişkili İnfeksiyon Hızları ve Standardize İnfeksiyon Oranları
Invasive Device-related Infections and Standardized Infection Ratios in an Training and Research Hospital Intensive Care Units
228-235
Ayşe KAYA KALEM , Rahmet GÜNER , Bircan KAYAASLAN , İmran HASANOĞLU  
[Özet ] [PDF ] 
 Kan Kültürlerinde Üreyen Klebsiella pneumoniae Suşlarında, Karbapenemaz Üretiminin Matriks Destekli Lazer Desorpsiyon/İyonizasyonu-Uçuş Zamanı Kütle Spektrometresi ile Belirlenmesi
Determination of Carbapenemase Producing of Klebsiella pneumoniae Isolated in Blood Cultures By Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization-flight Time Mass Spectrometry
236-244
Metin DOĞAN , Abdullah Yücel BABA 
[Özet ] [PDF ] 
 Klinik Örneklerden Soyutlanan Anaerop Bakterilerin İn Vitro Antibiyotik Duyarlılıkları
In Vitro Antibiotic Susceptibilities of Anaerobic Bacteria Isolated from Clinical Samples
245-255
Nida ÖZCAN , Neriman SAAT, Selahattin ATMACA  
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Yurt Dışı Kaynaklı Plasmodium falciparum Sıtması: Altı Olgunun Değerlendirilmesi
Imported Malaria Caused by Plasmodium falciparum: Assessment of Six Cases
256-261
Duru MISTANOĞLU ÖZATAĞ , Pınar KORKMAZ , Aynur GÜLCAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Peritoneal Karsinomatozis ile Başvuran İntraabdominal Tüberküloz Olguları
Intraabdominal Tuberculosis Cases Presenting with Peritoneal Carcinomatosis
262-268
Nazlım AKTUĞ DEMİR , Şua SÜMER , Onur URAL , Şeyma ÇİFCİ , Abidin KILINÇER 
[Özet ] [PDF ] 
 Çoklu İlaç Dirençli Pseudomonas fulva'nın Etken Olduğu İlk Ürosepsis Olgusu
The First Case of Urosepsis Due to Multidrug Resistant Pseudomonas fulva
269-274
Nurullah UZUNER , Nida ÖZCAN , Handan KANGÜL , İsmet Rebar KADANDIR 
[Özet ] [PDF ] 
 Hodgkin Dışı Lenfoma Tanılı Bir Olguda HIV İnfeksiyonunun Gecikmiş Tanısı: Hekimler Hala Farkında Değil mi?
Delayed Diagnosis of HIV Infection in a Patient with Non-Hodgkin Lymphoma: Are Physician Still Not Aware?
275-278
Dilşah BAŞKOL , Gülşen MERMUT , Tansu YAMAZHAN , Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN ,Hüsnü PULLUKÇU 
[Özet ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 COVID-19 Pnömonisi Olan Hastanın Tosilizumab ile Tedavisi
Treatment of the Patient with COVID-19 Pneumonia with Tocilizumab
279-281
Özgür GÜNAL , Hatice ÜDÜRGÜCÜ , Ayşe ŞENBABA , Süleyman Sırrı KILIÇ  
[Özet ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.