FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 25 Sayı: 3 Yıl: 2020
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 25 Issue: 3 Year: 2020
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 COVID-19 Tedavisinde Hidroksiklorokin Kullanımı
The use of Hydroxychloroquine in the Treatment of COVID-19
283-291
Kamer TECEN-YÜCEL, Emre KARA, Kutay DEMİRKAN, Serhat ÜNAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Sağlık Hizmeti Verilen Alanlarda Kullanılan Tıbbi Maske ile Solunum Maskelerinin Yapısal Özellikleri ve Performans Standartları
Structural Properties and Performance Test Standards of Surgical Masks with Respirators Used in Healthcare Settings
292-300
Hümeyra ZENGİN, Gökhan METAN, Serhat ÜNAL 
[Özet ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMA 
 
 Karbapenemlere Dirençli Pseudomonas aeruginosa Kökenlerinde Metallo-Beta-Laktamaz Enzimlerinin Fenotipik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması
Investigation of Metallo-Beta-Lactamases in Carbapenem Resistant Pseudomonas aeruginosa Strains by Phenotypic and Genotypic Methods
301-307
M. Duygu AKSOY, H. Murat TUĞRUL 
[Özet ] [PDF ] 
 Pseudomonas aeruginosa: Bir Üniversite Hastanesinde Kan Kültüründen İzole Edilen Suşlarda Antimikrobiyal Direnç Paternlerinin Değerlendirilmesi
Pseudomonas aeruginosa: Evaluation of Antimicrobial Resistance Patterns in Strains Isolated from Blood Culture in a University Hospital
308-315
Ayşe Hümeyra TAŞKIN KAFA, Cem ÇELİK, Mürşit HASBEK, Mustafa Zahir BAKICI 
[Özet ] [PDF ] 
 Kandidemi Etkeni Candida albicans Suşlarının Moleküler Yöntemlerle Tiplendirilmesi ve SAP4 Geni Varlığının Araştırılması
Typing of Candidemia Agents of Candida albicans Isolates by Molecular Methods and Investigation of SAP4 Gene Presence
316-324
Kemal BİLGİN, Asuman BİRİNCİ, Tuba YILDIRIM 
[Özet ] [PDF ] 
 Servikal Örneklerde Yüksek Riskli Human Papillomavirüs Genotiplerinin Dağılımı ve Prevalansı
Distribution and Prevalence of High-Risk Human Papillomavirus Genotypes in Cervical Specimens
325-331
Erkan ÖZMEN, Ülkü ALTOPARLAK, Muhammet Hamidullah UYANIK, Abdulkadir GÜLEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Türkiye'de Üçüncü Basamak Bir Merkezde Yapılan 9311 Gebede Toksoplazma Taramasının Sonuçları
Results of the Toxoplasmosis Screening in 9311 Pregnant Women in a Tertiary Center in Turkey
332-338
Özgür KOÇAK, Özgür KAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Kıbrıs Türk Toplumunda Nazal Toplum Kaynaklı MRSA Taşıyıcılığı Prevalansının ve İlişkili Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
Determining the Prevalence of Nasal Community-acquired MRSA Carriage and Associated Risk Factors in the Turkish Cypriot Population
339-346
Gizem ŞANLITÜRK, Mümtaz GÜRAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Kronik Hepatit C İnfeksiyonu Olan Hastalarda Hepatit C Genotipleri: Üç Yıllık Sonuçların Değerlendirilmesi
Hepatitis C Genotypes in Patients with Chronic Hepatitis C Infection: A Three-Year Evaluation
347-353
Yasemin Derya GÜLSEREN, Fatma ESENKAYA TAŞBENT, Mehmet ÖZDEMİR, Bahadır FEYZİOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 HIV Pozitif Olgularda Viral Hepatit ve Sifiliz Koinfeksiyonu Seroprevalansının İrdelenmesi
Investigation of the Seroprevalence of Viral Hepatitis and Syphilis Coinfection in HIV Positive Cases
354-360
Mehmet ÇABALAK, Tayibe BAL 
[Özet ] [PDF ] 
 İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Asistanları ve Uzmanlarının Zorunlu Bulaşıcı Hastalık Bildirimi ile İlgili Tutum ve Davranışları
Attitudes and Behaviors of Infectious Diseases and Clinical Microbiology Assistants and Specialists Regarding Mandatory Infectious Disease Notification
361-371
Süleyman Utku UZUN, İrem AKDEMİR KALKAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Akciğer Örneklerinden İzole Edilmiş Tüberküloz Dışı Mikobakterilerde Saptanan İlaç Direnci Yüzdeleri
Percentages of Drug Resistance Detected in Nontuberculous Mycobacteria Isolated From Pulmonary Samples
372-382
Halime ÖZDEMİR, Hülya ŞİMŞEK, Nilay ÇÖPLÜ, Mustafa ÇAĞATAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Kronik Böbrek Hastalarında Hemodiyaliz Süresi, Helicobacter pylori ve CagA Seropozitifliği Arasındaki İlişki
The Relationship Between Duration of Hemodialysis, Helicobacter pylori and CagA Seropositivity in Patients with Chronic Kidney Disease
383-390
Oğuzhan ÖZCAN, Hüseyin ERDAL, Burçin ÖZER, Filiz KAÇMAZ, Faruk TURGUT 
[Özet ] [PDF ] 
 Yoğun Bakımda Gelişen Karbapeneme Dirençli Acinetobacter baumannii İnfeksiyonlarında Mortalite ile İlişkili Faktörler: Prospektif Gözlem Çalışması
Factors Related to Mortality in Carbapenem Resistant Acinetobacter baumannii Infections in Intensive Care Units: A Prospective Observational Study
391-400
Arzu NAZLI ZEKA, Bilgin ARDA, Oğuz Reşat SİPAHİ, Mehmet UYAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Karbapenem Dirençli Enterobacteriaceae'nın Etken Olduğu Kan Dolaşımı İnfeksiyonları: Risk Faktörleri, Tedavisi ve Mortalite Üzerine Etkileri
Bloodstream Infections Caused By Carbapenemresistant Enterobacteriaceae: Risk Factors, Treatment and Effects on Mortality
401-412
Dilek BULUT, Gönül ÇİÇEK ŞENTÜRK 
[Özet ] [PDF ] 
 Bir Onkoloji Hastanesinde Sağlık Çalışanlarının Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak ve Suçiçeği Seroprevalansı
Measles, Rubella, Mumps and Chicken Pox Seroprevalence of Healthcare Workers in an Oncology Hospital
413-422
Gülşen İSKENDER, Duygu MERT, Melike BAHÇECİTAPAR, Sabahat ÇEKEN, Göknur YAPAR TOROS, Mustafa ERTEK 
[Özet ] [PDF ] 
 Karbapenem Dirençli Klebsiella pneumoniae İzolatlarında Plazmid Aracılı Yüksek Düzey Aminoglikozit Direncinin Araştırılması
Investigation of Plasmid-mediated High-level Aminoglycoside Resistance in Carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae Isolates
423-432
Reyhan YİŞ, Ayşe Nur SARI KAYGISIZ, Zeynep GÜLAY 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 İntravezikal BCG Uygulaması Sonrası Gelişen Kas Apsesi Olgusu
A case of Muscle Abscess after Intravesical BCG Instillation
433-437
Sevil ALKAN ÇEVİKER, Pınar KORKMAZ, Duru MISTANOĞLU ÖZATAĞ, Özlem GENÇ, Mehmet Hüseyin METİNEREN, Mehmet Ali GEDİK 
[Özet ] [PDF ] 
 Her Kazeifikasyon Nekrozu Tüberküloz mudur?
Does Every Caseous Necrosis Indicate Tuberculosis?
438-443
Nagihan ULU DEMİRCİ, Gülşen İSKENDER, Aykut ONURSEVER, Mustafa ERTEK 
[Özet ] [PDF ] 
 Toksik Şok Sendromu ile Seyreden Streptococcus pyogenes Pnömonisi
Streptococcus pyogenes Pneumonia with Toxic Shock Syndrome
444-448
Gül ARSLAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Nadir Görülen Olgu: Skabiese Bağlı Lökositoklastik Vaskülit
A Rare Case: Scabies-related Leukocytoclastic Vasculitis
449-452
Derya YAPAR, Özlem AKDOĞAN, Nurcan BAYKAM 
[Özet ] [PDF ] 
 HIV ile İnfekte Olguda SARS-CoV-2 İnfeksiyonu
A Case of Sars-Cov-2 Infection in an HIV Patient
453-456
Hüseyin Aytaç ERDEM, Olcay Buse KENANOĞLU, Deniz AKYOL, Rüçhan SERTÖZ, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Hüsnü PULLUKÇU 
[Özet ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.