FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 25 Sayı: 4 Yıl: 2020
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 25 Issue: 4 Year: 2020
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 SARS-CoV-2 ve İnfluenza Virüs Birlikteliği
SARS-CoV-2 and Influenza Virus Coinfection
457-463
Figen KAPTAN 
[Özet ] [PDF ] 
 COVID-19: Hava Yolu ile Bulaşıyor mu?
COVID-19: is it Airborne?
464-473
Gül Ruhsar YILMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Dünyada Faz 3 Çalışmaları Devam Eden COVID-19 Aşı Adaylarının Güncel Durumu
Current Status of COVID-19 Vaccine Candidates in Phase 3 Trials in the World
474-479
Leyla İpek RUDVAN AL, Serhat ÜNAL 
[Özet ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMA 
 
 COVID-19 Pandemisi Öncesinde Coronaviridae Ailesi Pozitifliğinin ve Mevsimsel Dağılımının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi (2016-2020)
Retrospective Evaluation of the Prevelance and Seasonal Distribution of Coronaviridae Positivity Before the COVID-19 Pandemic (2016-2020)
480-489
Meryem ÇOLAK, Anıl AKTAŞ TAPISIZ, Özlem GÜZEL TUNÇCAN, Gülendam BOZDAYI 
[Özet ] [PDF ] 
 Analysis of Articles on COVID-19: Is Scientific Productivity Parallel to Case Rates Across Countries?
COVID-19 ile İlgili Makalelerin Analizi: Bilimsel Üretkenlik Ülkelerdeki Vaka Oranlarına Paralel Mi?
490-498
Sibel YILMAZ FERHATOĞLU, Nurgül YURTSEVEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Karantina Sonrası COVID-19 Tanısıyla Takip Edilen Hastaların Değerlendirilmesi
Evaluation of Patients Followed by COVID-19 After Quarantine
499-505
Onur URAL, Şua SÜMER, Nazlım AKTUĞ DEMİR, Emine YALÇINKAYA, Elif UÇAN, Lütfi Saltuk DEMİR 
[Özet ] [PDF ] 
 Anaerop İnfeksiyon Saptanan Vakaların Klinik Özellikleri, Etkenlerin Tür Düzeyinde Dağılımı ve Anaerop Bakteremilerde Fatalite
Clinical Features of Cases with Anaerobic Infection, Distribution of Anaerobic Bacteria and Fatality in Anaerobic Bacteremia
506-515
Burcu ÖZDEMİR, İpek MUMCUOĞLU, Esragül AKINCI, İlkem ACAR KAYA, Ahmet SERTÇELİK, Hürrem BODUR 
[Özet ] [PDF ] 
 Hekimlerin Aşı ve Aşı Karşıtlığı Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Knowledge, Attitudes and Behaviors of Physicians on Vaccine and Anti-vaccination
516-526
Seçil YILMAZ AKAR, Güzin ZEREN ÖZTÜRK 
[Özet ] [PDF ] 
 Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde İnfeksiyon Hastalıkları Polikliniğine Başvuran Hastalarda Grip Aşısı ile İlgili Bilgi Düzeyi, Tutum ve Farkındalığın Değerlendirilmesi
Knowledge, Attitude and Awareness Toward Influenza Vaccination Among Patients Admitted to the Infectious Diseases Outpatient Clinic of a Research Hospital
527-535
Müge AYHAN, Bircan KAYAASLAN, Ayşe KAYA KALEM, İmran HASANOĞLU, Hatice Rahmet GÜNER 
[Özet ] [PDF ] 
 Diyabetik Hastalarda Aşılanma Eğitimi ve Oranları
Vaccination Education and Rates in Diabetic Patients
536-543
Ali KIRIK, Ali Cem YEKDEŞ, Mustafa EROĞLU, Ahmet ÜRK, Yeşim ALPAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi: 16 Olgunun Klinik Özelliklerinin ve Laboratuvar Bulgularının Retrospektif Değerlendirilmesi
Crimean-Congo Hemorrhagic Fever: Retrospective Evaluation of Clinical
544-548
Deniz AKYOL, Esra ERDEM KIVRAK, Hüseyin Aytaç ERDEM, Hüsnü PULLUKÇU, Oğuz Reşat SİPAHİ, Meltem TAŞBAKAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Giresun İli Hepatit C Hastalarında Genotip Dağılımının Araştırılması
Investigation of Genotype Distribution in Hepatitis C Patients in Giresun Province
549-554
Serpil GENÇ, Mediha UĞUR, Emel UZUNOĞLU KARAGÖZ, Esin AVCI 
[Özet ] [PDF ] 
 Gebelerdeki Asemptomatik Bakteriüri: Sıklığı, Antimikrobiyal Duyarlılık Profili, Etken Mikroorganizmalar ve Risk Faktörleri
Asymptomatic Bacteriuria in Pregnant Women: Frequency, Antimicrobial Susceptibility Profile, Causative Microorganisms and Risk Factors
555-562
Semih TOKAK, Jule ERİÇ HORASANLI 
[Özet ] [PDF ] 
 Acinetobacter baumannii Infections and Antibiotic Resistance in Hospitalized Patients in an Education and Research Hospital: A Six-Year Analysis
Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yatan Hastalarda Acinetobacter baumannii İnfeksiyonları ve Antibiyotik Direnci: Altı Yıllık Analiz
563-571
Tuğba ARSLAN GÜLEN, Ayfer İMRE, İlker ÖDEMİŞ, Üner KAYABAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Deri Şarbonu: 27 Olgunun Değerlendirilmesi
Cutaneous Anthrax: Evaluation of 27 Cases
572-578
Tuğçe ŞAHİN, Ayşe ÇEVİRME 
[Özet ] [PDF ] 
 İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Öğrencilerinin Çevrimiçi Gelişim Sınavlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Online Progressive Examinations of Infectious Diseases and Clinical Microbiology Specialty Students
579-588
Türkkan ÖZTÜRK KAYGUSUZ, Oğuz KARABAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Splenektomi Yapılan Hastalarda Aşılanma Oranları ve Kılavuzlara Uyum: Gözlemsel, Kesitsel Bir Çalışma
Vaccination Rates and Adherence to Guidelines in Splenectomy Patients: An Observational Cross-sectional Study
589-594
Nursel ÇALIK BAŞARAN, Lale ÖZIŞIK, Oğuz Abdullah UYAROĞLU, Mine Durusu TANRIÖVER, Derya KARAKOÇ, Gülay SAİN GÜVEN, Erhan HAMALOĞLU, Gül Şerife ÖZ 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Sinoviyal Sıvıdan İzole Edilen Lysinibacillus massiliensis: Olgu Sunumu
Lysinibacillus massiliensis Isolated from the Synovial Fluid: A Case Report
595-598
Canan ERYILDIZ, Kıymet TABAKÇIOĞLU, Sezgin KEHAYA, Nermin ŞAKRU, Şaban GÜRCAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Hidroksiklorokin Kaynaklı Kreatin Kinaz Yükselmesi
Hydroxychloroquine-Induced Creatine Kinase Elevation
599-602
Sinem BAYRAKÇI, Nursel SÜRMELİOĞLU, Ezgi ÖZYILMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
  
 25. Cilt Dizini
25th Volume Index
603-613
[Özet ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.