FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 1 Sayı: 1 Yıl: 1996
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 1 Issue: 1 Year: 1996
  Satın al  
 
 
Editörden1 - 2
  
DERLEMELER 
 
 Sepsis Yeni Tanımlar ve Patogenez
Sepsis: New Definitions and Pathogenesis (4932 defa görüntülendi)
3 - 10
Mehmet DOĞANAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Laktasyon Döneminde Antibiyotik Kullanımı ve Yenidoğana Etkileri
Antibiotics in Lactation and their Effects on Neonates (1323 defa görüntülendi)
11 - 13
Kemal YÜCE 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Stafilokoklarda Metisilin Direnç Mekanizmaları ve Metisilin Direnç Tespit Yöntemleri
Mechanizms of Methicillin Resistance in Staphylococci and Methods Used in The Diagnosis of Methicillin Resistance (1508 defa görüntülendi)
14 - 17
Serhat ÜNAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akut Bakteriyel Menenjit Tanısında Zenginleştirme Kültürünün Önemi
The Importance of Broth Enrichment Cultures in the Diagnosis of Acute Bacterial Meningitis (2009 defa görüntülendi)
18 - 23
Özay AKAN, Murat HAYRAN, Güler KANRA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Antibiyotik Duyarlılık Testleri ve Standardizasyon
Antibiotic Susceptibility Testing and Standardization (1787 defa görüntülendi)
24 - 30
Bülent SÜMERKAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Servikal Biyopsi Örneklerinde İnsan Papillomavirüsleri Tip 16 ve 18'in Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Saptanması
Detection of Human Papillomavirus Types 16 and 18 by Polymerase Chain Reaction in Cervical Biopsy Specimens (1513 defa görüntülendi)
40 - 44
Serdar TUNCER, Şemsettin USTAÇELEBİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hepatit B İnfeksiyonu ve Konak Cevabı
Hepatit B Infection and the Host Response (1324 defa görüntülendi)
52 - 55
Kaya KILIÇTURGAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hepatit Virüslerinde Alfabe İlerliyor: Hepatit G Virüsü ve GB Virüsleri
The Alphabet of the Hepatitis Viruses has been Increasing: Hepatitis G Virus and GB Viruses (1427 defa görüntülendi)
56 - 61
Mustafa Aydın ÇEVİK, İsmail BALIK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Değişik Yaş Gruplarında Tetanoz Antitoksin Düzeylerinin İndirekt Hemaglütinasyon Yöntemiyle Araştırılması
Investigation of Tetanus Antitoxin Levels In Some Age Groups with Indirect Hemagglutination (1216 defa görüntülendi)
31 - 35
Onur URAL Duygu FINDIK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında Enterokok İdentifikasyon Modelleri 1
New Models for Identification of Enterococci in Clinical Microbiology Laboratories (1521 defa görüntülendi)
36 - 39
Nilgün ACAR, Rukiye BERKEM, Özlem KURT, Özay AKAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Çocuklarda Kızamık Aşısı İmmünitesinin Değerlendirilmesi
Assessment of Measles Vaccine Immunity in Children (1291 defa görüntülendi)
45 - 51
Gülten TANYER, Yıldız DALLAR, Nezihe YILMAZ, Kemal ACAR, Çiğdem ARTUK, Ayşe SERDAROĞLU, Filiz ADIM, Levent CANSU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Tetanoz Olgularının İmmünizasyon, Tedavi ve Prognozlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Prognosis İmmunization and Management of Tetanus Cases (1065 defa görüntülendi)
66 - 69
Kemalettin AYDIN, İftihar KÖKSAL, Serkan VOLKAN, Rahmet ÇAYLAN, Recep ÖKSÜZ, Bülent A. KARDEŞ, Haydar KÖKSAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 BCG İmmünoterapisine Bağlı Bir Miliyer Tüberküloz Olgusu
Miliary Tuberculosis Due to BCG Immunotherapy
62 - 65
Bilgehan AYGEN, İnci GÜLMEZ, İbrahim GÜLMEZ, Ramazan DEMİR, Mustafa ÖZESMİ 
[Özet ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.