FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 5 Sayı: 1 Yıl: 2000
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 5 Issue: 1 Year: 2000
  Satın al  
 
 
Editörden3 - 4
  
DERLEMELER 
 
 Ateroskleroz ve Koroner Kalp Hastalıklarında Mikroorganizmaların Rolü
The Role of Microorganisms in the Development of Atherosclerosis and Coronary Heart Diseases (1481 defa görüntülendi)
5 - 12
Demir SERTER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Antibiyotik Duyarlılık Sonuçlarının Doğru Yorumu
Rational Interpretative Reading of Antimicrobial Susceptibility Tests (2303 defa görüntülendi)
13 - 23
Arif KAYGUSUZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Vankomisin Dirençli Enterokoklar: Epidemiyoloji ve Kontrol
Vancomycin-resistant Enterococci: Epidemiology and Control (1463 defa görüntülendi)
24 - 33
Yeşim ÇETİNKAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Güncel Bilgiler Işığında Viral Hepatit Tanısında Moleküler Biyolojik Yöntemler
Current Molecular Biological Methods for the Diagnosis of Viral Hepatitis (2088 defa görüntülendi)
34 - 43
Hakan ABACIOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Kistik Fibrozis Olgularında Haemophilus influenzae: Bir Alt Solunum Yolu İnfeksiyonu Etkeni
Haemophilus influenzae in Cystic Fibrosis Cases: A Lower Respiratory Tract Infection Agent (1506 defa görüntülendi)
44 - 48
Orhan Cem AKTEPE, Uğur ÖZÇELİK, Nilay ÇÖPLÜ, Selda ULUUTKU, Nural KİPER, Ayhan GÖÇMEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kanserli Hastalarda Bakteremi ve Fungemi ile Birlikteliği Olan Faktörler
Factors Associated with Bacteremia and Fungemia in Cancer Patients (1312 defa görüntülendi)
49 - 55
Bülent ESER, Mustafa ÇETİN, Ali ÜNAL, H. Şenol COŞKUN, Üner KAYABAŞ, Mustafa ALTINBAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 A Grubu Beta Hemolitik Streptokoklarda Penisilin Toleransı ve Eritromisin Direncinin Araştırılması
Penicillin Tolerance and Erythromycin Resistance in Group A Beta Hemolytic Streptococci (1741 defa görüntülendi)
56 - 60
Engin KARAKEÇE, Jale TAŞÇIOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Trichomonas vaginalis Tanısında Direkt Mikroskobik İnceleme, Giemsa, Akridin Oranj ve İki Kültür Yönteminin Karşılaştırılması
Comparison of Direct Microscopic Examination, Giemsa, Acridine Orange and Two Culture Methods for Detection of Trichomonas vaginalis (1442 defa görüntülendi)
61 - 66
Ali Kudret ADİLOĞLU, Ufuk ÖNDE, Nilgün ACAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bakteriyel Vajinoz: Yaygınlığı, Tanısı ve İnfeksiyonu Etkileyen Faktörler
Bacterial Vaginosis: Prevalence, Diagnosis and the Factors Associated with the Infection (2135 defa görüntülendi)
67 - 73
Nuriye Nalan ŞAHİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İntestinal ve Ekstraintestinal Örneklerde Aeromonas'ın İzolasyon Sıklığı
The Frequency of Aeromonas Species in Intestinal and Extraintestinal Specimens (1771 defa görüntülendi)
74 - 78
Çiğdem KUZUCU, Nilgün ACAR, Özay AKAN, Esra A. KARAKOÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Isospora belli'nin Etken Olduğu Bir Kronik İshal Olgusu
A Case of Chronic Diarrhea Due to Isospora belli (1646 defa görüntülendi)
79 - 82
Işıl BAVUNOĞLU, Fehmi TABAK, Ali MERT, Nur HONDOR, Recep ÖZTÜRK, Yıldırım AKTUĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.