FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 5 Sayı: 1 Yıl: 2000
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 5 Issue: 1 Year: 2000
  Satın al  
 
 
Editörden3 - 4
  
DERLEMELER 
 
 Ateroskleroz ve Koroner Kalp Hastalıklarında Mikroorganizmaların Rolü
The Role of Microorganisms in the Development of Atherosclerosis and Coronary Heart Diseases (571 defa görüntülendi)
5 - 12
Demir SERTER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Antibiyotik Duyarlılık Sonuçlarının Doğru Yorumu
Rational Interpretative Reading of Antimicrobial Susceptibility Tests (675 defa görüntülendi)
13 - 23
Arif KAYGUSUZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Vankomisin Dirençli Enterokoklar: Epidemiyoloji ve Kontrol
Vancomycin-resistant Enterococci: Epidemiology and Control (563 defa görüntülendi)
24 - 33
Yeşim ÇETİNKAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Güncel Bilgiler Işığında Viral Hepatit Tanısında Moleküler Biyolojik Yöntemler
Current Molecular Biological Methods for the Diagnosis of Viral Hepatitis (575 defa görüntülendi)
34 - 43
Hakan ABACIOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Kistik Fibrozis Olgularında Haemophilus influenzae: Bir Alt Solunum Yolu İnfeksiyonu Etkeni
Haemophilus influenzae in Cystic Fibrosis Cases: A Lower Respiratory Tract Infection Agent (577 defa görüntülendi)
44 - 48
Orhan Cem AKTEPE, Uğur ÖZÇELİK, Nilay ÇÖPLÜ, Selda ULUUTKU, Nural KİPER, Ayhan GÖÇMEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kanserli Hastalarda Bakteremi ve Fungemi ile Birlikteliği Olan Faktörler
Factors Associated with Bacteremia and Fungemia in Cancer Patients (594 defa görüntülendi)
49 - 55
Bülent ESER, Mustafa ÇETİN, Ali ÜNAL, H. Şenol COŞKUN, Üner KAYABAŞ, Mustafa ALTINBAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 A Grubu Beta Hemolitik Streptokoklarda Penisilin Toleransı ve Eritromisin Direncinin Araştırılması
Penicillin Tolerance and Erythromycin Resistance in Group A Beta Hemolytic Streptococci (570 defa görüntülendi)
56 - 60
Engin KARAKEÇE, Jale TAŞÇIOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Trichomonas vaginalis Tanısında Direkt Mikroskobik İnceleme, Giemsa, Akridin Oranj ve İki Kültür Yönteminin Karşılaştırılması
Comparison of Direct Microscopic Examination, Giemsa, Acridine Orange and Two Culture Methods for Detection of Trichomonas vaginalis (574 defa görüntülendi)
61 - 66
Ali Kudret ADİLOĞLU, Ufuk ÖNDE, Nilgün ACAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bakteriyel Vajinoz: Yaygınlığı, Tanısı ve İnfeksiyonu Etkileyen Faktörler
Bacterial Vaginosis: Prevalence, Diagnosis and the Factors Associated with the Infection (845 defa görüntülendi)
67 - 73
Nuriye Nalan ŞAHİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İntestinal ve Ekstraintestinal Örneklerde Aeromonas'ın İzolasyon Sıklığı
The Frequency of Aeromonas Species in Intestinal and Extraintestinal Specimens (619 defa görüntülendi)
74 - 78
Çiğdem KUZUCU, Nilgün ACAR, Özay AKAN, Esra A. KARAKOÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Isospora belli'nin Etken Olduğu Bir Kronik İshal Olgusu
A Case of Chronic Diarrhea Due to Isospora belli (684 defa görüntülendi)
79 - 82
Işıl BAVUNOĞLU, Fehmi TABAK, Ali MERT, Nur HONDOR, Recep ÖZTÜRK, Yıldırım AKTUĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir