FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 7 Sayı: 1 Yıl: 2002
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 7 Issue: 1 Year: 2002
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 Sağlık Personelinde Mesleki Maruziyet Sonucu HBV, HCV ve HIV İnfeksiyon Riski ve Temas Sonrası Profilaksi
The Risk of HBV, HCV and HIV Infections As a Result of Occupational Exposure Among Health Care Professionals and Postexposure Prophylaxis (1553 defa görüntülendi)
5 - 14
Hürrem BODUR, Esragül AKINCI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Stenotrophomonas maltophilia'nın Antibiyotiklere Direnç Mekanizmaları
Antibiotic Resistance Mechanisms in Stenotrophomonas maltophilia (1360 defa görüntülendi)
15 - 20
Kemalettin AYDIN, Rahmet ÇAYLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Konağa Ait Genetik Faktörlerin Sıtma Bulaşı ve Klinik Seyri Üzerine Etkisi
The Role of Host Genetic Factors in Malaria Transmission and Clinical Outcome (3040 defa görüntülendi)
21 - 27
Zeynep Ceren KARAHAN, Nejat AKAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Türkiye'de İç Organ ve Beyin Tutulumuyla Seyreden Nokardiyoz Olguları
Nocardiosis Cases with Internal Organ and Brain Involvement in Turkey (1384 defa görüntülendi)
28 - 32
Kenan HIZEL, Kayhan ÇAĞLAR, Fatma YILMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Grup A Beta-Hemolitik Streptokok Nedenli Akut Tonsillofarenjit Tedavisinde Tek Doz Benzatin Penisilin G Uygulaması
Single Dose Benzathine Penicillin G in the Treatment of Acute Tonsillopharyngitis Due to Group A Beta-Hemolytic Streptococci (1420 defa görüntülendi)
33 - 37
Birsen MUTLU, Zeynep AKÇAM, Mustafa AKÇAM, Hakan LEBLEBİCİOĞLU, Haluk VAHABOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Klebsiella pneumoniae İzolatlarında Plazmid Analizi ve Beta-Laktamaz Tiplendirmesi
Plasmid Analysis and Beta-Lactamase Typing in Extended-Spectrum Beta-Lactamase Producing Klebsiella pneumoniae Isolates (1339 defa görüntülendi)
38 - 43
Cengiz ÇAVUŞOĞLU, M. Ali DİBEK, Candan ÇİÇEK SAYDAM, Servet GÖKSEL, Nisel ÖZKALAY, Emel TÜMBAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bruselloz Tedavisinde Rifampisin + Doksisiklin Kombinasyonunun Etkinliğinin ve Güvenirliğinin Rifampisin + Trimetoprim-Sülfametoksazol Kombinasyonu ile Karşılaştırılması
Comparison of Efficacy and Safety of Doxycycline + Rifampin Combination Versus Rifampin + Trimethoprim-Sulfamethoxazole Combination in the Treatment of Brucellosis (1559 defa görüntülendi)
44 - 48
Ayşe ERBAY, Sebahat T. MEMİŞ, Nurcan BAYKAM, Başak DOKUZOĞUZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kronik Viral Hepatitli Hastalarda Total Antioksidan Kapasite
Total Antioxidant Capacity in Patients with Chronic Viral Hepatitis (1525 defa görüntülendi)
49 - 52
Özlem KANDEMİR, Gülçin ESKANDARİ, Gülden ERSÖZ, Ali KAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kayseri Yöresinde En Fazla İnvaziv Hastalık Etkeni Olan Pnömokok Serogrupları
Pneumococcal Serogroups Causing the Most of the Invasive Diseases in Kayseri (1371 defa görüntülendi)
53 - 56
Duygu EŞEL, Bülent SÜMERKAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Gelişen Mediastinitlerde Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
Risk Factors for Postoperative Mediastinitis After Open Heart Surgery (1409 defa görüntülendi)
57 - 62
Dilara İNAN, Rabin SABA, İlhan GÖLBAŞI, İsa AK, Cengiz TÜRKAY, Latife MAMIKOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Brucella Endokarditinde Sadece Medikal Tedavinin Yeri: Bir Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi
The Role of Antibiotic Treatment Alone for the Management of Brucella Endocarditis: A Case Report and Literature Review (1433 defa görüntülendi)
63 - 67
Ali MERT, Funda KOÇAK, Reşat ÖZARAS, Fehmi TABAK, Muammer BİLİR, Recep ÖZTÜRK, Yıldırım AKTUĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.