FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 7 Sayı: 1 Yıl: 2002
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 7 Issue: 1 Year: 2002
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 Sağlık Personelinde Mesleki Maruziyet Sonucu HBV, HCV ve HIV İnfeksiyon Riski ve Temas Sonrası Profilaksi
The Risk of HBV, HCV and HIV Infections As a Result of Occupational Exposure Among Health Care Professionals and Postexposure Prophylaxis (552 defa görüntülendi)
5 - 14
Hürrem BODUR, Esragül AKINCI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Stenotrophomonas maltophilia'nın Antibiyotiklere Direnç Mekanizmaları
Antibiotic Resistance Mechanisms in Stenotrophomonas maltophilia (648 defa görüntülendi)
15 - 20
Kemalettin AYDIN, Rahmet ÇAYLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Konağa Ait Genetik Faktörlerin Sıtma Bulaşı ve Klinik Seyri Üzerine Etkisi
The Role of Host Genetic Factors in Malaria Transmission and Clinical Outcome (555 defa görüntülendi)
21 - 27
Zeynep Ceren KARAHAN, Nejat AKAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Türkiye'de İç Organ ve Beyin Tutulumuyla Seyreden Nokardiyoz Olguları
Nocardiosis Cases with Internal Organ and Brain Involvement in Turkey (559 defa görüntülendi)
28 - 32
Kenan HIZEL, Kayhan ÇAĞLAR, Fatma YILMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Grup A Beta-Hemolitik Streptokok Nedenli Akut Tonsillofarenjit Tedavisinde Tek Doz Benzatin Penisilin G Uygulaması
Single Dose Benzathine Penicillin G in the Treatment of Acute Tonsillopharyngitis Due to Group A Beta-Hemolytic Streptococci (588 defa görüntülendi)
33 - 37
Birsen MUTLU, Zeynep AKÇAM, Mustafa AKÇAM, Hakan LEBLEBİCİOĞLU, Haluk VAHABOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Klebsiella pneumoniae İzolatlarında Plazmid Analizi ve Beta-Laktamaz Tiplendirmesi
Plasmid Analysis and Beta-Lactamase Typing in Extended-Spectrum Beta-Lactamase Producing Klebsiella pneumoniae Isolates (591 defa görüntülendi)
38 - 43
Cengiz ÇAVUŞOĞLU, M. Ali DİBEK, Candan ÇİÇEK SAYDAM, Servet GÖKSEL, Nisel ÖZKALAY, Emel TÜMBAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bruselloz Tedavisinde Rifampisin + Doksisiklin Kombinasyonunun Etkinliğinin ve Güvenirliğinin Rifampisin + Trimetoprim-Sülfametoksazol Kombinasyonu ile Karşılaştırılması
Comparison of Efficacy and Safety of Doxycycline + Rifampin Combination Versus Rifampin + Trimethoprim-Sulfamethoxazole Combination in the Treatment of Brucellosis (616 defa görüntülendi)
44 - 48
Ayşe ERBAY, Sebahat T. MEMİŞ, Nurcan BAYKAM, Başak DOKUZOĞUZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kronik Viral Hepatitli Hastalarda Total Antioksidan Kapasite
Total Antioxidant Capacity in Patients with Chronic Viral Hepatitis (581 defa görüntülendi)
49 - 52
Özlem KANDEMİR, Gülçin ESKANDARİ, Gülden ERSÖZ, Ali KAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kayseri Yöresinde En Fazla İnvaziv Hastalık Etkeni Olan Pnömokok Serogrupları
Pneumococcal Serogroups Causing the Most of the Invasive Diseases in Kayseri (571 defa görüntülendi)
53 - 56
Duygu EŞEL, Bülent SÜMERKAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Gelişen Mediastinitlerde Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
Risk Factors for Postoperative Mediastinitis After Open Heart Surgery (602 defa görüntülendi)
57 - 62
Dilara İNAN, Rabin SABA, İlhan GÖLBAŞI, İsa AK, Cengiz TÜRKAY, Latife MAMIKOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Brucella Endokarditinde Sadece Medikal Tedavinin Yeri: Bir Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi
The Role of Antibiotic Treatment Alone for the Management of Brucella Endocarditis: A Case Report and Literature Review (547 defa görüntülendi)
63 - 67
Ali MERT, Funda KOÇAK, Reşat ÖZARAS, Fehmi TABAK, Muammer BİLİR, Recep ÖZTÜRK, Yıldırım AKTUĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir