FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 7 Sayı: 3 Yıl: 2002
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 7 Issue: 3 Year: 2002
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 Çoklu Dirençli Patojenler: Epidemiyoloji ve Kontrol
Multidrug Resistant Pathogens: Epidemiology and Control (4503 defa görüntülendi)
135 - 141
Gaye USLUER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hastane İnfeksiyonu Etkeni Çoklu Dirençli Gram-Negatif Basiller: Tedavide Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri
Multidrug Resistant Gram-Negative Bacilli as Nosocomial Infection Agents: Problems in Therapy and Recommudations for Management (1725 defa görüntülendi)
142 - 156
Mehmet BAKIR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 İnsan Kaynaklı Brusella Türü Mikroorganizmaların Tiplendirilmesi Amacı ile Uygulanan Metodların Karşılaştırılması ve Biyotipleri ile Faj Tipleri Arasındaki İlişkinin İrdelenmesi
Comparison of Different Methods Used in Typing of Brucella Species That Cause Disease in Humans and Investigation of a Possible Relationship Between Biotypes and Phage Types of These Species (2151 defa görüntülendi)
157 - 170
Zuhal BOLCA, Sibel GÜNDEŞ, Sevil ERDENLİĞ, Recep ÖZTÜRK, Bülent SÜMERKAN, Filiz AKATA, Haluk VAHABOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Mycobacterium tuberculosis Suşlarında Antitüberküloz İlaç Direnç Oranlarının BACTEC 460 TB Kültür Sistemi ile Değerlendirilmesi
The Evaluation of the Antituberculous Drug Resistance Rates of Mycobacterium tuberculosis Strains by BACTEC 460 TB System (1567 defa görüntülendi)
171 - 176
Özgül KISA, Ali ALBAY, Orhan BAYLAN, Levent DOĞANCI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 ÇÜTF Balcalı Hastanesi Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Polikliniği'nde İzlenen Kronik B Hepatitli Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Görülme Sıklığı
Prevalence of Anxiety and Depression Among Patients with Chronic Hepatitis B Followed up in Clinical Bacteriology and Infectious Diseases Outpatient Clinics of Cukurova University Medical Faculty Balcali Hospital (1788 defa görüntülendi)
177 -1 84
Nazan SAVAŞ, Seva ÖNER, Lut TAMAM, Hidayet ÖNER, Neşe SALTOĞLU, Necdet AYTAÇ, Muhsin AKBABA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Febril Nötropenik Atakların Değerlendirilmesi
Evaluation of Febrile Neutropenic Attacks (1489 defa görüntülendi)
185 - 190
Nebahat DİKİCİ, Onur URAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nedeni Bilinmeyen Ateş: 35 Olgunun Analizi
Fever of Unknown Origin: Analysis of 35 Cases (1532 defa görüntülendi)
191 - 195
Paşa GÖKTAŞ, Nurgül CERAN, Diler COŞKUN, Ahmet YENİSOLAK, Emin KARAGÜL, Seyfi ÖZYÜREK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Çoğul Dirençli Suşlara Bağlı Bir Polimikrobiyal Endokardit Olgusu
A Case Report About Polymicrobial Endocarditis Related to Multiple Resistant Strains (1571 defa görüntülendi)
196 - 199
Bekir KOCAZEYBEK, Ayşe ÖZDER, Emine KÜÇÜKATEŞ, Serdar KÜÇÜKOĞLU, Hüsniye YÜKSEL, Rüstem OLGA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.